درس خارج فقه حدود سال تحصیلی 85-84

درس اجتهاد وتقلید
سال تحصیلی 1398-1397

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 175

1384/06/27 حد سرقت

جلسه 176

1384/06/28 حد سرقت

جلسه 177

1384/06/29 حد سرقت

جلسه 178

1384/07/02 حد سرقت

جلسه 179

1384/07/03 حد سرقت

جلسه 180

1384/08/18 حد سرقت

جلسه 181

1384/08/21 حد سرقت

جلسه 182

1384/08/22 حد سرقت

جلسه 183

1384/08/23 حد سرقت

جلسه 184

1384/08/24 حد سرقت

جلسه 185

1384/08/25 حد سرقت

جلسه 186

1384/08/29 حد سرقت

جلسه 187

1384/08/30 حد سرقت

جلسه 188

1384/09/02 حد سرقت

جلسه 189

1384/09/06 حد سرقت

جلسه 190

1384/09/08 حد سرقت

جلسه 191

1384/09/09 حد سرقت

جلسه 192

1384/09/12 حد سرقت

جلسه 193

1384/09/13 حد سرقت

جلسه 194

1384/09/14 حد سرقت

جلسه 195

1384/09/15 حد سرقت

جلسه 196

1384/09/16 حد سرقت

جلسه 197

1384/09/20 حد سرقت

جلسه 198

1384/09/21 حد سرقت

جلسه 199

1384/09/22 حد سرقت

جلسه 200

1384/09/23 حد سرقت

جلسه 201

1384/09/26 حد سرقت

جلسه 202

1384/09/27 حد سرقت

جلسه 203

1384/09/28 حد سرقت

جلسه 204

1384/09/29 حد سرقت

جلسه 205

1384/09/30 حد سرقت

جلسه 206

1384/10/04 حد سرقت

جلسه 207

1384/10/05 حد سرقت

جلسه 208

1384/11/29 محاربه

جلسه 209

1384/11/30 محاربه

جلسه 210

1384/12/01 محاربه

جلسه 211

1384/12/02 محاربه

جلسه 212

1384/12/03 محاربه

جلسه 213

1384/12/09 محاربه

جلسه 214

1384/12/10 محاربه

جلسه 215

1384/12/14 محاربه

جلسه 216

1384/12/15 محاربه

جلسه 217

1384/12/16 محاربه

جلسه 218

1384/12/17 محاربه

جلسه 219

1384/12/20 محاربه

جلسه 220

1384/12/21 محاربه

جلسه 221

1384/12/22 محاربه

جلسه 222

1384/12/23 محاربه

جلسه 223

1384/12/24 محاربه

جلسه 224

1385/01/14 محاربه

جلسه 225

1385/01/15 ارتداد

جلسه 226

1385/01/16 ارتداد

جلسه 227

1385/01/19 ارتداد

جلسه 228

1385/01/20 ارتداد

جلسه 229

1385/01/21 ارتداد

جلسه 230

1385/01/22 ارتداد

جلسه 231

1385/01/23 ارتداد

جلسه 232

1385/01/28 ارتداد

جلسه 233

1385/01/29 ارتداد

جلسه 234

1385/01/30 ارتداد

جلسه 235

1385/02/03 ارتداد

جلسه 236

1385/02/04 ارتداد

جلسه 237

1385/02/05 ارتداد

جلسه 238

1385/02/06 ارتداد

جلسه 239

1385/02/10 ارتداد

جلسه 240

1385/02/11 ارتداد

جلسه 241

1385/02/12 ارتداد

جلسه 242

1385/02/13 ارتداد

جلسه 243

1385/02/17 ارتداد

جلسه 244

1385/02/18 ارتداد

جلسه 245

1385/02/19 ارتداد

جلسه 246

1385/02/20 ارتداد

جلسه 247

1385/02/24 ارتداد

جلسه 248

1385/02/25 ارتداد

جلسه 249

1385/02/26 ارتداد

جلسه 250

1385/02/27 وطی بهائم

جلسه 251

1385/02/30 وطی میت

جلسه 252

1385/02/31 تعزیرات

جلسه 253

1385/03/01 تأدیب

جلسه 254

1385/03/02 متفرقه تعزیرات

جلسه 255

1385/03/03 مسائل متفرقه

جلسه 256

1385/03/07 مسائل متفرقه

جلسه 257

1385/03/08 مسائل متفرقه

جلسه 258

1385/03/09 مسائل متفرقه

جلسه 259

1385/03/10 مسائل متفرقه