درس خارج فقه تربیتی سال تحصیلی 95-94

درس خارج فقه تربیتی
سال تحصیلی 1395-1394

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه141 (جلسه آخر)

1395/03/05 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (مأمور و منهی)

جلسه140

1395/03/04 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (عاملان و مأموران)

جلسه139

1395/02/29 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (مؤثرین اجتماعی و متمکنین)

جلسه138

1395/02/28 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (منتسبان به دین)

جلسه137

1395/02/15 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (علما)

جلسه136

1395/02/08 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (علما)

جلسه135

1395/02/07 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (علما)

جلسه134

1395/01/31 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (علما)

جلسه133

1395/01/25 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)

جلسه132

1395/01/24 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)

جلسه131

1395/01/18 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)

جلسه130

1395/01/17 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)

جلسه129

1394/12/25 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)

جلسه128

1394/12/19 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)

جلسه127

1394/12/18 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)

جلسه126

1394/12/12 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)

جلسه125

1394/12/11 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)

جلسه124

1394/11/20 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)

جلسه123

1394/11/14 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)

جلسه122

1394/11/13 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)

جلسه121

1394/11/07 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)

جلسه120

1394/11/06 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (خانواده)

جلسه119

1394/10/30 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (حکومت)

جلسه118

1394/10/29 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (حکومت)

جلسه117

1394/10/23 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (حکومت)

جلسه116

1394/10/22 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (حکومت)

جلسه115

1394/10/16 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (حکومت)

جلسه114

1394/10/15 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (حکومت)

جلسه113

1394/10/02 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (حکومت)

جلسه112

1394/10/01 امر به معروف و نهی از منکر وظایف نهادها (حکومت)

جلسه111

1394/09/04 امر به معروف و نهی از منکر مراتب امر و نهی(ترتب بین مراتب)

جلسه110

1394/09/03 امر به معروف و نهی از منکر مراتب امر و نهی(ترتب بین مراتب)

جلسه109

1394/08/27 امر به معروف و نهی از منکر مراتب امر و نهی(ترتب بین مراتب)

جلسه108

1394/08/26 امر به معروف و نهی از منکر مراتب امر و نهی(ترتب بین مراتب)

جلسه 107

1394/08/20 امر به معروف و نهی از منکر مراتب امر و نهی(ترتب بین مراتب)

جلسه 106

1394/08/19 امر به معروف و نهی از منکر مراتب امر و نهی(مرتبه عملی)

جلسه 105

1394/08/13 امر به معروف و نهی از منکر مراتب امر و نهی(مرتبه عملی)

جلسه 104

1394/08/12 امر به معروف و نهی از منکر مراتب امر و نهی(مرتبه عملی)

جلسه 103

1394/08/06 امر به معروف و نهی از منکر مراتب امر و نهی(مرتبه عملی)

جلسه 102

1394/07/15 امر به معروف و نهی از منکر مراتب امر و نهی(مرتبه عملی)

جلسه 101

1394/07/14 امر به معروف و نهی از منکر مراتب امر و نهی(مرتبه لسانی/ عملی)

جلسه 100

1394/07/08
امر به معروف و نهی از منکر
مراتب امر و نهی(مرتبه لسانی)

جلسه 99

1394/07/07 امر به معروف و نهی از منکر مراتب امر و نهی(مرتبه لسانی)

جلسه 98

1394/06/31 امر به معروف و نهی از منکر مراتب امر و نهی(مرتبه لسانی)

جلسه 97 (جلسه اول سال)

1394/06/25 امر به معروف و نهی از منکر مراتب امر و نهی(مباحث کلی)