درس خارج فقه تربیتی سال تحصیلی 94-93

درس فقه تربیتی
سال تحصیلی 1393-1394

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل تلخیص

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 96

1394/03/06 امر به معروف و نهی از منکر مراتب امر و نهی ---

جلسه 95

1394/03/05 امر به معروف و نهی از منکر مراتب امر و نهی ---

جلسه 94

1394/02/30 امر به معروف و نهی از منکر مراتب امر و نهی ---

جلسه 93

1394/02/29 امر به معروف و نهی از منکر مراتب امر و نهی ---

جلسه 92

1394/02/23 امر به معروف و نهی از منکر مراتب امر و نهی ---

جلسه 91

1394/02/22 امر به معروف و نهی از منکر مراتب امر و نهی ---

جلسه 90

1394/02/16 امر به معروف و نهی از منکر مراتب امر و نهی ---

جلسه 89

1394/02/15 امر به معروف و نهی از منکر مراتب امر و نهی ---

جلسه 88

1394/02/09 امر به معروف و نهی از منکر مراتب امر و نهی ---

جلسه 87

1394/02/08 امر به معروف و نهی از منکر مراتب امر و نهی ---

جلسه 86

1394/01/26 امر به معروف و نهی از منکر شرائط امر و نهی / شرط عدم ضرر و حرج

جلسه 85

1394/01/25 امر به معروف و نهی از منکر شرائط امر و نهی / شرط عدم ضرر و حرج

جلسه 84

1394/01/19 امر به معروف و نهی از منکر شرائط امر و نهی / شرط عدم ضرر و حرج

جلسه 83

1394/01/18 امر به معروف و نهی از منکر شرائط امر و نهی / شرط عدم ضرر و حرج

جلسه 82

1393/12/26 امر به معروف و نهی از منکر شرائط امر و نهی / شرط عدم ضرر و حرج

جلسه 81

1393/12/19 امر به معروف و نهی از منکر شرائط امر و نهی / شرط عدم ضرر و حرج

جلسه 80

1393/12/12 امر به معروف و نهی از منکر شرائط امر و نهی / شرط عدم ضرر و حرج

جلسه 79

1393/12/06 امر به معروف و نهی از منکر شرائط امر و نهی / شرط عدم ضرر و حرج

جلسه78

1393/12/05 امر به معروف و نهی از منکر شرائط امر و نهی / شرط عدم ضرر و حرج

جلسه 77

1393/11/29 امر به معروف و نهی از منکر شرائط امر و نهی / ادله شرطیت تأثیر

جلسه 76

1393/11/28 امر به معروف و نهی از منکر شرائط امر و نهی / ادله شرطیت تأثیر

جلسه 75

1393/11/15 امر به معروف و نهی از منکر شرائط امر و نهی / ادله شرطیت تأثیر

جلسه 74

1393/11/14 امر به معروف و نهی از منکر شرائط امر و نهی / ادله شرطیت تأثیر

جلسه 73

1393/11/08 امر به معروف و نهی از منکر شرائط امر و نهی / ادله شرطیت تأثیر

جلسه 72

1393/11/07 امر به معروف و نهی از منکر شرائط امر و نهی / ادله شرطیت تأثیر

جلسه 71

1393/11/01 امر به معروف و نهی از منکر شرائط امر و نهی / ادله شرطیت تأثیر

جلسه 70

1393/10/30 امر به معروف و نهی از منکر شرائط امر و نهی / ادله شرطیت تأثیر

جلسه 69

1393/10/24 امر به معروف و نهی از منکر شرائط امر و نهی / ادله شرطیت تأثیر

جلسه 68

1393/10/23 امر به معروف و نهی از منکر شرائط امر و نهی / ادله شرطیت تأثیر

جلسه 67

1393/10/17 امر به معروف و نهی از منکر شرائط امر و نهی / ادله شرطیت تأثیر

جلسه 66

1393/10/16 امر به معروف و نهی از منکر شرائط امر و نهی / ادله شرطیت تأثیر

جلسه 65

1393/10/09 امر به معروف و نهی از منکر شرائط امر و نهی / احتمال تأثیر

جلسه 64

1393/09/12 امر به معروف و نهی از منکر شرائط متعلق امر و نهی

جلسه 63

1393/09/11 امر به معروف و نهی از منکر شرائط متعلق امر و نهی

جلسه 62

1393/09/05 امر به معروف و نهی از منکر فروعات

جلسه 61

1393/09/04 امر به معروف و نهی از منکر شرائط مأمور و منهی / قصد معصیت

جلسه 60

1393/08/27 امر به معروف و نهی از منکر شرائط مأمور و منهی / تنجز تکلیف ، اصرار بر معصیت

جلسه 59

1393/08/21 امر به معروف و نهی از منکر اختلاف اجتهادی و تقلیدی آمر و ناهی

جلسه 58

1393/08/20 امر به معروف و نهی از منکر اختلاف اجتهادی و تقلیدی آمر و ناهی

جلسه 57

1393/07/23 امر به معروف و نهی از منکر شرایط مأمور /تنجیز تکلیف بر مکلف ---

جلسه 56

1393/07/22 امر به معروف و نهی از منکر شرایط مأمور /تنجیز تکلیف بر مکلف ---

جلسه 55

1393/07/16 امر به معروف و نهی از منکر مستثنیات ---

جلسه 54

1393/07/15 امر به معروف و نهی از منکر شرایط مأمور و منهی ---

جلسه 53

1393/07/09 امر به معروف و نهی از منکر جمع بندی ---

جلسه 52

1393/07/08 امر به معروف و نهی از منکر ادله اشتراط علم ---

جلسه 51

1393/07/02 امر به معروف و نهی از منکر ادله اشتراط علم ---

جلسه 50

1393/07/01 امر به معروف و نهی از منکر ادله اشتراط علم ---

جلسه 49

1393/06/26 امر به معروف و نهی از منکر ادله اشتراط علم ---

جلسه 48

1393/06/25

امر به معروف و نهی از منکر

شرایط امر به معروف / علم به حکم

---