درس خارج فقه تربیتی سال تحصیلی 93-92

درس خارج فقه تربیتی

سال تحصیلی 1393-1392

شمارجلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 47

1393/03/07

امربه معروف و نهی از منکر

ویژگیهای حکم (شرط عمل به علم)

جلسه 46

1393/02/31

امربه معروف و نهی از منکر

ویژگیهای حکم (اشتراط بلوغ)

جلسه 45

1393/02/30

امربه معروف و نهی از منکر

ویژگیهای حکم (اشتراط بلوغ)

جلسه 44

1393/02/17

امربه معروف و نهی از منکر

ویژگیهای حکم (صغیره - کبیره)

جلسه 43

1393/02/16

امربه معروف و نهی از منکر

ویژگیهای حکم (صغیره - کبیره)

جلسه 42

1393/02/10

امربه معروف و نهی از منکر

ویژگیهای حکم (صغیره - کبیره)

جلسه 41

1393/02/09

امربه معروف و نهی از منکر

ویژگیهای حکم (صغیره - کبیره)

جلسه 40

1393/02/03

امربه معروف و نهی از منکر

ویژگیهای حکم (اولی - ثانوی)

جلسه 39

1393/02/02

امربه معروف و نهی از منکر

ویژگیهای حکم (مولوی - ارشادی)

جلسه 38

1393/01/27

امربه معروف و نهی از منکر

ویژگیهای حکم (نفسی - عینی)

جلسه 37

1393/01/26

امربه معروف و نهی از منکر

ویژگیهای حکم (تعبدی - توصلی)

جلسه 36

1393/01/20

امربه معروف و نهی از منکر

ویژگیهای حکم (عینی - کفائی)

جلسه 35

1393/01/19

امربه معروف و نهی از منکر

ویژگیهای حکم (عینی - کفائی)

جلسه 34

1392/12/21

امربه معروف و نهی از منکر

ویژگیهای حکم (عینی - کفائی)

جلسه 33

1392/12/20

امربه معروف و نهی از منکر

دلیل سیره

جلسه 32

1392/12/14

امربه معروف و نهی از منکر

دلیل قرآنی

جلسه 31

1392/12/13

امربه معروف و نهی از منکر

دلیل قرآنی

جلسه 30

1392/12/07

امربه معروف و نهی از منکر

دلیل قرآنی

جلسه 29

1392/12/06

امربه معروف و نهی از منکر

دلیل قرآنی

جلسه 28

1392/11/30

امربه معروف و نهی از منکر

دلیل قرآنی

جلسه 27

1392/11/29

امربه معروف و نهی از منکر

دلیل قرآنی

جلسه 26

1392/11/16

امربه معروف و نهی از منکر

دلیل قرآنی

جلسه 25

1392/11/15

امربه معروف و نهی از منکر

قواعد عامه شرعی

جلسه 24

1392/11/02

امربه معروف و نهی از منکر

قواعد عامه شرعی

جلسه 23

1392/11/01

امربه معروف و نهی از منکر

دلیل عقلی ششم

جلسه 22

1392/10/25

امربه معروف و نهی از منکر

دلیل عقلی پنجم : وجوب شکر منعم

جلسه 21

1392/10/24

امربه معروف و نهی از منکر

دلیل عقلی پنجم : وجوب شکر منعم

جلسه 20

1392/09/27

امربه معروف و نهی از منکر

دلیل عقلی پنجم : وجوب شکر منعم

جلسه 19

1392/09/26

امربه معروف و نهی از منکر

دلیل عقلی چهارم: وجوب دفع ضرر محتمل

جلسه 18

1392/09/20

امربه معروف و نهی از منکر

دلیل عقلی چهارم: وجوب دفع ضرر محتمل

جلسه 17

1392/09/13

امربه معروف و نهی از منکر

دلیل عقلی چهارم: وجوب دفع ضرر محتمل

جلسه 16

1392/09/12

امربه معروف و نهی از منکر

دلیل عقلی چهارم: وجوب دفع ضرر محتمل

جلسه 15

1392/09/06

امربه معروف و نهی از منکر

دلیل عقلی سوم

جلسه 14

1392/09/05

امربه معروف و نهی از منکر

دلیل عقلی دوم : وجوب عقلی

جلسه 13

1392/08/29

امربه معروف و نهی از منکر

دلیل عقلی اول : قاعده لطف

جلسه 12

1392/08/28

امربه معروف و نهی از منکر

دلیل عقلی اول : قاعده لطف

جلسه 11

1392/08/08

امربه معروف و نهی از منکر

دلیل عقلی اول : قاعده لطف

جلسه 10

1392/08/07

امربه معروف و نهی از منکر

مقدمات؛ واژه شناسی

جلسه 9

1392/08/01

امربه معروف و نهی از منکر

مقدمات؛ واژه شناسی

جلسه 8

1392/07/30

امربه معروف و نهی از منکر

مقدمات؛ مفاهیم مشابه

جلسه 7

1392/07/23

امربه معروف و نهی از منکر

مقدمات؛ مفاهیم مشابه

جلسه 6

1392/07/17

امربه معروف و نهی از منکر

مقدمات؛ مقایسه قاعده ارشاد، هدایت و امر به معروف

جلسه 5

1392/07/16

امربه معروف و نهی از منکر

مقدمات؛ مقایسه قاعده ارشاد، هدایت و امر به معروف

جلسه 4

1392/07/10

امربه معروف و نهی از منکر

مقدمات؛ مقایسه قاعده ارشاد، هدایت و امر به معروف

جلسه 3

1392/07/09

امربه معروف و نهی از منکر

مقدمات؛ مقایسه قاعده ارشاد، هدایت و امر به معروف

جلسه 2

1392/07/03

امربه معروف و نهی از منکر

مقدمات؛ مقایسه امر به معروف با جهاد

جلسه 1

1392/07/02

امربه معروف و نهی از منکر

مقدمات؛ معرفی منابع