سخنرانی‌های استاد اعرافی - اخلاقی

سخنرانی‌های استاد اعرافی

 ردیف تاریخ موضوع متن صوت
9 1401/01/25 عوامل افزایش خسارت گناهان (9)
8 1401/01/24 عوامل افزایش خسارت گناهان (8)
7 1401/01/23 عوامل افزایش خسارت گناهان (7)
6 1401/01/22 عوامل افزایش خسارت گناهان (6)
5 1401/01/21 عوامل افزایش خسارت گناهان (5)
4 1400/02/11 عوامل افزایش خسارت گناهان (4)
3 1400/02/09 عوامل افزایش خسارت گناهان (3)
2 1400/02/08 عوامل افزایش خسارت گناهان (2)
1 1400/02/07 عوامل افزایش خسارت گناهان (1)