درس خارج فقه تربیتی سال تحصیلی 87-86

درس فقه تربیتی
سال تحصیلی 1386-1387

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 34

1387/02/25

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 33

1387/02/24

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 32

1387/02/18

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه31

1387/02/11

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 30

1387/02/10

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 29

1387/02/04

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 28

1387/02/03

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 27

1387/01/27

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 26

1387/01/21

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 25

1387/01/20

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 24

1386/12/22

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 23

1386/12/21

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 22

1386/12/01

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 21

1386/11/30

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 20

1386/11/24

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 19

1386/11/23

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 18

1386/11/17

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 17

1386/11/16

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 16

1386/11/10

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 15

1386/11/09

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 14

1386/10/11

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 13

1386/10/05

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 12

1386/10/04

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 11

1386/09/28

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 10

1386/09/21

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 9

1386/09/07

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 8

1386/09/06

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 7

1386/08/30

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 6

1386/08/29

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 5

1386/08/23

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 4

1386/08/22

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 3

1386/08/16

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 2

1386/08/09

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 1

1386/08/08

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین