درس خارج فقه اقتصاد سال تحصیلی 93-92

درس خارج فقه اقتصاد

سال تحصیلی 1393-1392

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 80

1393/01/31

جوائز سلطان

جلسه 79

1393/01/27

جوائز سلطان

جلسه 78

1393/01/26

جوائز سلطان

جلسه 77

1393/01/25

جوائز سلطان

جلسه 76

1393/01/24

جوائز سلطان

جلسه 75

1393/01/20

جوائز سلطان

جلسه 74

1393/01/19

جوائز سلطان

جلسه 73

1393/01/18

جوائز سلطان

جلسه 72

1393/01/17

جوائز سلطان

جلسه 71

1392/12/21

جوائز سلطان

جلسه 70

1392/12/20

جوائز سلطان

جلسه 69

1392/12/19

جوائز سلطان

جلسه 68

1392/12/18

جوائز سلطان

جلسه 67

1392/12/14

جوائز سلطان

جلسه 66

1392/12/13

جوائز سلطان

جلسه 65

1392/12/12

جوائز سلطان

جلسه 64

1392/12/11

جوائز سلطان (صورت سوم - بررسی ادله)

جلسه 63

1392/12/07

جوائز سلطان (صورت سوم - بررسی ادله)

جلسه 62

1392/12/06

جوائز سلطان (صورت سوم - بررسی ادله)

جلسه 61

1392/12/05

جوائز سلطان (صورت سوم - بررسی ادله)

جلسه 60

1392/12/04

جوائز سلطان (صورت سوم - بررسی ادله)

جلسه 59

1392/11/30

جوائز سلطان (صورت سوم - بررسی ادله)

جلسه 58

1392/11/29

جوائز سلطان (صورت سوم - بررسی ادله)

جلسه 57

1392/11/28

جوائز سلطان (صورت دوم - بررسی ادله)

جلسه 56

1392/11/27

جوائز سلطان (صورت دوم - بررسی ادله)

جلسه 55

1392/11/20

جوائز سلطان (صورت دوم - بررسی ادله)

جلسه 54

1392/11/16

جوائز سلطان (صورت دوم - بررسی ادله)

جلسه 53

1392/11/15

جوائز سلطان (صورت دوم - بررسی ادله)

جلسه 52

1392/11/14

جوائز سلطان (صورت دوم - بررسی ادله)

جلسه 51

1392/11/13

جوائز سلطان (صورت دوم - بررسی ادله)

جلسه 50

1392/11/02

جوائز سلطان (صورت دوم - بررسی ادله)

جلسه 49

1392/11/01

جوائز سلطان (صورت دوم - بررسی ادله)

جلسه 48

1392/10/30

جوائز سلطان (صورت دوم - بررسی ادله)

جلسه 47

1392/10/25

جوائز سلطان (صورت دوم - بررسی ادله)

جلسه 46

1392/10/24

جوائز سلطان (صورت اول - بررسی ادله)

جلسه 45

1392/10/23

بیع مصحف  (ادله - فروعات -- فرع دوازدهم)

جلسه 44

1392/10/22

بیع مصحف (ادله - فروعات -- فرع پنجم الی یازدهم)

جلسه 43

1392/10/18

بیع مصحف (ادله - فروعات - جمع بندی روایات - فرع اول)

جلسه 42

1392/10/17

بیع مصحف (ادله - جمع بندی روایات)

جلسه 41

1392/10/16

بیع مصحف (ادله - جمع بندی روایات)

جلسه 40

1392/10/15

بیع مصحف (ادله - جمع بندی روایات)

جلسه 39

1392/09/27

بیع مصحف (ادله - نقل روایات)

جلسه 38

1392/09/26

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه هشتم - ارتزاق از بیت المال)

جلسه 37

1392/09/25

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه هفتم - اخذ اجرت بر افتاء و تبلیغ)

جلسه 36

1392/09/24

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه هفتم - اخذ اجرت بر افتاء و تبلیغ)

جلسه 35

1392/09/20

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه هفتم - اخذ اجرت بر افتاء و تبلیغ)

جلسه 34

1392/09/18

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه هفتم - اخذ اجرت بر افتاء و تبلیغ)

جلسه 33

1392/09/17

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه هفتم - اخذ اجرت بر افتاء و تبلیغ)

جلسه 32

1392/09/13

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه هفتم - اخذ اجرت بر افتاء و تبلیغ)

جلسه 31

1392/09/12

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه هفتم - اخذ اجرت بر افتاء و تبلیغ)

جلسه 30

1392/09/11

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه هفتم - اخذ اجرت بر افتاء و تبلیغ)

جلسه 29

1392/09/10

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه هفتم - اخذ اجرت بر افتاء و تبلیغ)

جلسه 28

1392/09/06

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه هفتم - اخذ اجرت بر افتاء و تبلیغ)

جلسه 27

1392/09/05

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه هفتم - اخذ اجرت بر افتاء و تبلیغ)

جلسه 26

1392/09/04

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه ششم - اخذ اجرت بر تعلیم قرآن)

جلسه 25

1392/09/03

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه ششم - اخذ اجرت بر تعلیم قرآن)

جلسه 24

1392/08/29

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه ششم - اخذ اجرت بر تعلیم قرآن)

جلسه 23

1392/08/28

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه ششم - اخذ اجرت بر تعلیم قرآن)

جلسه 22

1392/08/27

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه ششم - اخذ اجرت بر تعلیم قرآن)

جلسه 21

1392/08/08

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه پنجم - اخذ اجرت بر امامت)

جلسه 20

1392/08/07

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه چهارم - اخذ اجرت بر اذان)

جلسه 19

1392/08/06

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه چهارم - اخذ اجرت بر اذان)

جلسه 18

1392/08/05

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه چهارم - اخذ اجرت بر اذان)

جلسه 17

1392/08/01

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه سوم - نیابت)

جلسه 16

1392/07/30

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه سوم - نیابت)

جلسه 15

1392/07/29

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه سوم - نیابت)

جلسه 14

1392/07/28

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه دوم)

جلسه 13

1392/07/23

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه دوم)

جلسه 12

1392/07/22

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه اول)

جلسه 11

1392/07/17

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه اول)

جلسه 10

1392/07/16

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه اول)

جلسه 9

1392/07/15

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه اول)

جلسه 8

1392/07/10

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه اول)

جلسه 7

1392/07/09

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه اول)

جلسه 6

1392/07/08

اجرت بر واجبات (تنبیهات - تنبیه اول)

جلسه 5

1392/07/07

اجرت بر واجبات (ادله حرمت - اقوال)

جلسه 4

1392/07/03

اجرت بر واجبات (ادله حرمت - اقوال)

جلسه 3

1392/07/02

اجرت بر واجبات (ادله حرمت - اقوال)

جلسه 2

1392/07/01

اجرت بر واجبات (ادله حرمت - اقوال)

جلسه 1 

1392/06/31

اجرت بر واجبات (ادله حرمت - اقوال)