درس خارج تفسیر تربیتی قرآن سال تحصیلی 90-89

درس خارج تفسیر تربیتی قرآن

سال تحصیلی 1390-1389

شمارجلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

( جلسه آخر )

 89/12/15

خوف و ترس

جلسه 12

 89/12/08

خوف و ترس

جلسه 11

 89/12/01

خوف و ترس

جلسه 10

 89/10/26

ضمیر ناخودآگاه ---

جلسه 9

 89/10/19

ضمیر ناخودآگاه

جلسه 8

 89/10/12

ضمیر ناخودآگاه

جلسه 7

 89/10/05

ضمیر ناخودآگاه

جلسه 6

 89/09/07

ضمیر ناخودآگاه

جلسه 5

 89/08/30

ضمیر ناخودآگاه

جلسه 4

 89/08/09

ضمیر ناخودآگاه

جلسه 3

 89/08/25

ضمیر ناخودآگاه

جلسه 2

 89/07/18

ضمیر ناخودآگاه

جلسه 1

 89/07/11

ضمیر ناخودآگاه