درس خارج تفسیر تربیتی قرآن سال تحصیلی 89-88

درس خارج تفسیر تربیتی قرآن

سال تحصیلی 1389-1388

شمارجلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

( جلسه آخر )

1389/03/09 ضمیر ناخودآگاه

جلسه 15

1389/03/02 ضمیر ناخودآگاه

جلسه 14

1389/02/12 ضمیر ناخودآگاه

جلسه 13

1389/02/05 ضمیر ناخودآگاه

جلسه 12

1389/01/29 ضمیر ناخودآگاه

جلسه 11

1389/01/22 ضمیر ناخودآگاه

جلسه 10

1389/01/15 ضمیر ناخودآگاه

جلسه 9

1388/12/23 ضمیر ناخودآگاه

جلسه 8

1388/12/16 ضمیر ناخودآگاه

جلسه 7

1388/12/09 ضمیر ناخودآگاه

جلسه 6

1388/12/02 کلیات

جلسه 5

1388/11/11 کلیات

جلسه 4

1388/11/04 کلیات

جلسه 3

1388/10/27 کلیات

جلسه 2

1388/10/20 کلیات

جلسه 1

1388/10/13 مقدمات