درس خارج اصول فقه سال تحصیلی 96-95

درس خارج اصول فقه
سال تحصیلی 1396-1395

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 254

1396/02/18 مطلق و مقید (تعریفات)

جلسه 253

1396/02/17 مطلق و مقید (تعریفات)

جلسه 252

1396/02/11 مطلق و مقید (تعریفات)

جلسه 251

1396/02/10 مطلق و مقید (تعریفات)

جلسه 250

1396/01/28 عام و خاص(بداء)

جلسه 249

1396/01/27 عام و خاص(بداء)

جلسه 248

1396/01/21 عام و خاص(دوران امر بین تخصیص و نسخ)

جلسه 247

1396/01/20 عام و خاص(دوران امر بین تخصیص و نسخ)

جلسه 246

1396/01/14 عام و خاص(دوران امر بین تخصیص و نسخ)

جلسه 245

1395/12/23 عام و خاص(دوران امر بین تخصیص و نسخ)

جلسه 244

1395/12/22 عام و خاص(دوران امر بین تخصیص و نسخ)

جلسه 243

1395/12/16 عام و خاص(دوران امر بین تخصیص و نسخ)

جلسه 242

1395/12/15 عام و خاص(دوران امر بین تخصیص و نسخ)

جلسه 241

1395/12/09 عام و خاص(دوران امر بین تخصیص و نسخ)

جلسه 240

1395/12/08 عام و خاص(دوران امر بین تخصیص و نسخ)

جلسه 239

1395/12/02 عام و خاص(دوران امر بین تخصیص و نسخ)

جلسه 238

1395/11/18 عام و خاص(دوران امر بین تخصیص و نسخ)

جلسه 237

1395/11/17 عام و خاص(دوران امر بین تخصیص و نسخ)

جلسه 236

1395/11/11 عام و خاص(تخصیص کتاب به خبر واحد)

جلسه 235

1395/11/10 عام و خاص(تخصیص کتاب به خبر واحد)

جلسه 234

1395/11/04 عام و خاص(تخصیص کتاب به خبر واحد)

جلسه 233

1395/11/03 عام و خاص(تخصیص کتاب به خبر واحد)

جلسه 232

1395/10/27 عام و خاص(شمول خطاب نسبت به غیرمشافهین و معدومین)

جلسه 231

1395/10/13 عام و خاص(شمول خطاب نسبت به غیرمشافهین و معدومین)

جلسه 230

1395/10/12 عام و خاص(شمول خطاب نسبت به غیرمشافهین و معدومین)

جلسه 229

1395/10/06 عام و خاص(شمول خطاب نسبت به غیرمشافهین و معدومین)

جلسه 228

1395/10/05 عام و خاص(شمول خطاب نسبت به غیرمشافهین و معدومین)

جلسه 227

1395/10/01 عام و خاص(لزوم فحص از مخصص)

جلسه 226

1395/09/30 عام و خاص(لزوم فحص از مخصص)

جلسه 225

1395/09/29 عام و خاص(لزوم فحص از مخصص)

جلسه 224

1395/09/28 عام و خاص(لزوم فحص از مخصص)

جلسه 223

1395/09/24 عام و خاص(لزوم فحص از مخصص)

جلسه 222

1395/09/23 عام و خاص(لزوم فحص از مخصص)

جلسه 221

1395/09/22 عام و خاص(لزوم فحص از مخصص)

جلسه 220

1395/09/21 عام و خاص(لزوم فحص از مخصص)

جلسه 219

1395/09/17 عام و خاص(لزوم فحص از مخصص)

جلسه 218

1395/09/16 عام و خاص(لزوم فحص از مخصص)

جلسه 217

1395/09/15 عام و خاص(لزوم فحص از مخصص)

جلسه 216

1395/09/14 عام و خاص(لزوم فحص از مخصص)

جلسه 215

1395/08/24 عام و خاص(لزوم فحص از مخصص)

جلسه 214

1395/08/23 عام و خاص(تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص/استصحاب عدم ازلی)

جلسه 213

1395/08/19 عام و خاص(تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص/استصحاب عدم ازلی)

جلسه 212

1395/08/18 عام و خاص(تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص/استصحاب عدم ازلی)

جلسه 211

1395/08/16 عام و خاص(تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص/استصحاب عدم ازلی)

جلسه 210

1395/08/12 عام و خاص(تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص/استصحاب عدم ازلی)

جلسه 209

1395/08/11 عام و خاص(تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص/استصحاب عدم ازلی)

جلسه 208

1395/08/10 عام و خاص(تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص/استصحاب عدم ازلی)

جلسه 207

1395/08/09 عام و خاص(تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص/استصحاب عدم ازلی)

جلسه 206

1395/08/05 عام و خاص(تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص/استصحاب عدم ازلی)

جلسه 205

1395/08/04 عام و خاص(تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص/استصحاب عدم ازلی)

جلسه 204

1395/08/03 عام و خاص(تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص/استصحاب عدم ازلی)

جلسه 203

1395/08/02 عام و خاص(تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص/استصحاب عدم ازلی)

جلسه 202

1395/07/28 عام و خاص(تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص)

جلسه 201

1395/07/27 عام و خاص(تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص)

جلسه 200

1395/07/26 عام و خاص(تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص)

جلسه 199

1395/07/25 عام و خاص(تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص)

جلسه 198

1395/07/07 عام و خاص(تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص)

جلسه 197

1395/07/06 عام و خاص(تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص)

جلسه 196

1395/07/05 عام و خاص(تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص)

جلسه 195

1395/07/04 عام و خاص(سرایت اجمال خاص به عام)

جلسه 194

1395/06/31 عام و خاص(سرایت اجمال خاص به عام)

جلسه 193

1395/06/29 عام و خاص(سرایت اجمال خاص به عام)

جلسه 192

1395/06/28 عام و خاص(سرایت اجمال خاص به عام)

جلسه 191 (جلسه اول سال)

1395/06/24 عام و خاص(سرایت اجمال خاص به عام)