درس خارج فقه تربیتی سال تحصیلی 78-77

درس فقه تربیتی
سال تحصیلی 1377-1378

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 55

1378/03/04

تعلیم و تعلم

قرائت و حفظ قرآن

جلسه 54

1378/03/03

تعلیم و تعلم

تعلّم کتابت

جلسه 53

1378/02/29

تعلیم و تعلم

تعلّم کتابت

جلسه 52

1378/02/28

تعلیم و تعلم

تعلّم قرآن

جلسه51

1378/02/27

تعلیم و تعلم

تعلّم قرآن

جلسه 50

1378/02/22

تعلیم و تعلم

تعلّم قرآن

جلسه 49

1378/02/20

تعلیم و تعلم

تعلّم قرآن

جلسه 48

1378/02/14

تعلیم و تعلم

تعلّم قرآن

جلسه 47

1378/02/13

تعلیم و تعلم

علم نافع

جلسه 46

1378/01/18

تعلیم و تعلم

ما ینبغی تعلّمه ـ علم نافع

جلسه 45

1378/01/17

تعلیم و تعلم

ما ینبغی تعلّمه

جلسه 44

1377/12/25

تعلیم و تعلم

تعلم از غیر اهل بیت

جلسه 43

1377/12/24

تعلیم و تعلم

تعلم از غیر اهل بیت

جلسه 42

1377/12/19

تعلیم و تعلم

تعلم از غیر اهل بیت

جلسه 41

1377/12/18

تعلیم و تعلم

تعلم از غیر اهل بیت

جلسه 40

1377/12/12

تعلیم و تعلم

تعلم از غیر اهل بیت

جلسه 39

1377/12/11

تعلیم و تعلم

تعلم از غیر اهل بیت

جلسه 38

1377/12/10

تعلیم و تعلم

تعلم از غیر اهل بیت

جلسه 37

1377/12/04

تعلیم و تعلم

حفظ کتب ضلال

جلسه 36

1377/12/03

تعلیم و تعلم

حفظ کتب ضلال

جلسه 35

1377/11/28

تعلیم و تعلم

حفظ کتب ضلال

جلسه 34

1377/11/27

تعلیم و تعلم

حفظ کتب ضلال

جلسه 33

1377/11/26

تعلیم و تعلم

حفظ کتب ضلال

جلسه 32

1377/11/21

تعلیم و تعلم

مقدمه تولیدی ـ تعلیم سحر

جلسه31

1377/11/20

تعلیم و تعلم

تعلیم نجوم

جلسه 30

1377/11/19

تعلیم و تعلم

تعلم علم حرام ـ  تعلم نجوم

جلسه 29

1377/11/13

تعلیم و تعلم

صور حرمت تعلیم و تعلم

جلسه 28

1377/11/12

تعلیم و تعلم

اعداد قوه ـ کسب مال ـ اصالة

جلسه 27

1377/11/07

تعلیم و تعلم

تحصیل علم غیر دینی برای اغراض غیر دینی ـ حفظ نظام

جلسه 26

1377/11/06

تعلیم و تعلم

تعبدی یا توصلی ـ عینی یا غیری

جلسه 25

1377/11/05

تعلیم و تعلم

نفسی یا غیری ـ مولوی یا ارشادی

جلسه24

1377/09/24

تعلیم و تعلم

بررسی طریقیت یا مقدمیت علم

جلسه 23

1377/09/23

تعلیم و تعلم

آیات

جلسه 22

1377/09/22

تعلیم و تعلم

آیات

جلسه 21

1377/09/21

تعلیم و تعلم

بررسی وجوب تعلم

جلسه 20

1377/09/16

تعلیم و تعلم

روایات

جلسه 19

1377/09/11

تعلیم و تعلم

روایات

جلسه 18

1377/09/10

تعلیم و تعلم

روایات

جلسه 17

1377/09/09

تعلیم و تعلم

روایات

جلسه 16

1377/09/03

تعلیم و تعلم

روایات

جلسه 15

1377/09/02

تعلیم و تعلم

روایات

جلسه 14

1377/08/25

تعلیم و تعلم

روایات

جلسه 13

1377/08/20

تعلیم و تعلم

روایات

جلسه 12

1377/08/19

تعلیم و تعلم

روایات

جلسه 11

1377/08/18

تعلیم و تعلم

روایات

جلسه 10

1377/08/11

تعلیم و تعلم

روایات

جلسه 9

1377/08/06

تعلیم و تعلم

اشتراط قصد در تعلیم

جلسه 8

1377/08/05

مقدمات

قیود روش‌های تربیتی

جلسه 7

1377/07/28

مقدمات

رابطه تربیت با تعلیم

جلسه 6

1377/07/27

مقدمات

رابطه تربیت با تبلیغ

جلسه 5

1377/07/21

مقدمات

ارتباط فقه با منابع وحیانی ـ ارتباط فقه با تربیت

جلسه 4

1377/07/20

مقدمات

تقسیم بندی مباحث فقهی

جلسه 3

1377/07/15

مقدمات 

 تمایز فقه با اخلاق

جلسه 2

1377/07/14

مقدمات

اختیار ـ انواع حکم شرعی

جلسه 1

1377/07/13

مقدمات

  مفهوم تربیت ـ قلمرو فقه