بخش پژوهش

تولید اندیشه و گام زدن در مسیر اسلامی سازی علوم انسانی و گسترش فقه های نو و فلسفه های مضاف از ماموریت های موسسه منطبق با اساسنامه این موسسه به شمار می رود. بر این اساس، بخش پژوهش بنابر برنامه پژوهشی سالانه و 5 ساله مصوب خود، اقدام به تعیین اولویت¬های پژوهشی در قالب پروژه های تحقیقاتی می نماید.
این بخش تا کنون گروه­های پژوهشی فقه تربیتی، فقه اخلاق، فلسفه فقه، فقه و اصول فقه ، گروه تدوین آثار را متناسب با اقتضائات نیروی انسانی و مالی راه اندازی کرده است. هر گروه پژوهشی دارای مدیر گروه و پژوهشگرانی است.
*گروه فقه متکفل تقریرات دروس خارج استاد می باشد که تاکنون تقریرات درس خارج مکاسب محرمه ایشان در قالب موسوعه 15 جلدی به چاپ رسیده است و تقریرات دروس خارج اجتهاد و تقلید نیز در 7 مجلد به انتشار خواهد رسید که تاکنون دو مجلد از ان به انتشار رسیده است. تقریرات دروس خاج فقه نکاح نیز در دست اقدام است. همچنین چند عنوان کتاب به عنوان تک-نگاره از این گروه در موضوعات فقهی به انتشار رسیده است.
* گروه اصول فقه تقریرات دروس خارج اصول فقه استاد را برعهده دارد که تاکنون یک عنوان کتاب با نام «نظریه ترتب و خطابات قانونی» به زیور طبع آراسته شده و مجموعه تقریرات اصول فقه تاکنون (تابستان 99) در 6 مجلد در حال بازنویسی و ارزیابی نهایی است.
* گروه فقه تربیتی تقریر، بسط و توسعه دروس خارج فقه تربیتی استاد را برعهده دارد و مجموعه منشورات خود را در سه سطح فقه تمام استدلالی و فقه نیمه استدلالی و فقه فتوایی عرضه می نماید. در سطح فقه تمام استدلالی تاکنون 10 مجلد و در سطح فقه نیمه استدلالی و فقه فتوایی نیز دو کتاب به چاپ به انتشار رسیده است. از این گروه چند کتاب بعنوان تک نگاره به انتشار رسیده است.
* گروه فلسفه فقه در ابتدا با تقریر دروس فقه فقه استاد آغاز به کار کرده و پس از اتمام این دروس، به موضوعات تدریس نشده، وارد شد و با نظارت گام به گام حضرت استاد اعرافی، مباحثی را در این حوزه عرضه نموده است. از این گروه 4 کتاب به چاپ رسیده و پروژه های دیگر در دست انجام است.
* گروه فقه اخلاق که بر ایده فقه الاخلاق استاد متمرکز است با هدف تنقیح و بسط و پردازش این ایده، پروژه هایی را آغاز نموده که هنوز منشوری را عرضه نکرده است.
*گروه تدوین آثار با هدف تولید محتوا برای مخاطبان عام و تلاش برای ارتقاء فرهنگ عمومی و بسط فرهنگ اسلامی تاسیس شده است درصدد است سخنرانی ها، مصاحبه ها و خطبه های استاد را در قالب کتاب تنظیم و تحقیق نماید. این گروه موفق شده است تاکنون 10 عنوان به انتشار برساند.
Image