درس خارج فقه حدود سال تحصیلی 84-83

 

درس خارج فقه (حدود)

سال تحصیلی 1384-1383

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 174

1384/03/03 حد سرقت

جلسه 173

1384/03/02 حد سرقت

جلسه 172

1384/03/01 حد سرقت

جلسه 171

1384/02/28 حد سرقت

جلسه 170

1384/02/27 حد سرقت

جلسه 169

1384/02/26 حد سرقت

جلسه 168

1384/02/25 حد سرقت

جلسه 167

1384/02/21 حد سرقت

جلسه 166

1384/02/20 حد سرقت

جلسه 165

1384/02/19 حد سرقت

جلسه 164

1384/02/18 حد سرقت

جلسه 163

1384/02/17 حد سرقت

جلسه 162

1384/02/14 حد سرقت

جلسه 161

1384/02/13 حد سرقت

جلسه 160

1384/02/12 حد سرقت

جلسه 159

1384/02/11 حد سرقت

جلسه 158

1384/02/07 حد سرقت

جلسه 157

1384/02/05 حد سرقت

جلسه 156

1384/02/04 حد سرقت

جلسه 155

1384/02/03 حد سرقت

جلسه 154

1384/01/31 حد شرب خمر

جلسه 153

1384/01/30 حد شرب خمر

جلسه 152

1384/01/27 حد شرب خمر

جلسه 151

1384/01/24 حد شرب خمر

جلسه 150

1384/01/23 حد شرب خمر

جلسه 149

1383/12/26 حد شرب خمر

جلسه 148

1383/12/25 حد شرب خمر

جلسه 147

1383/12/23 حد شرب خمر

جلسه 146

1383/12/19 حد شرب خمر

جلسه 145

1383/12/18 حد شرب خمر

جلسه 144

1383/12/16 حد شرب خمر ---

---

جلسه 143

1383/12/12 حد شرب خمر

جلسه 142

1383/12/11 حد شرب خمر

جلسه 141

1383/12/10 حد شرب خمر

جلسه 140

1383/12/09 حد شرب خمر

جلسه 139

1383/12/08 تربیت فرزند

جلسه 138

1383/10/20 تأدیب صبی

جلسه 137

1383/10/16 تعزیرات

جلسه 136

1383/10/15 تعزیرات

جلسه 135

1383/10/14 تعزیرات

جلسه 134

1383/10/13 تعزیرات

جلسه 133

1383/10/12 تعزیرات

جلسه 132

1383/10/02 تعزیرات

جلسه 131

1383/09/30 تعزیرات

جلسه 130

1383/09/29 تعزیرات

جلسه 129

1383/09/28 تعزیرات

جلسه 128

1383/09/27 تعزیرات

جلسه 127

1383/09/24 تعزیرات

جلسه 126

1383/09/23 تعزیرات

جلسه 125

1383/09/22 تعزیرات

جلسه 124

1383/09/17 حد قذف

جلسه 123

1383/09/14 حد قذف

جلسه 122

1383/09/11 حد قذف

جلسه 121

1383/09/10 حد قذف

جلسه 120

1383/09/09 حد قذف

جلسه 119

1383/09/08 حد قذف

جلسه 118

1383/09/07 حد قذف

جلسه 117

1383/09/04 حد قذف

جلسه 116

1383/09/03 حد قذف

جلسه 115

1383/09/02 حد قذف

جلسه 114

1383/09/01 حد قذف

جلسه 113

1383/07/15 حد قذف

جلسه 112

1383/07/13 حد قذف

جلسه 111

1383/07/12 حد قذف

جلسه 110

1383/07/11 حد قذف

جلسه 109

1383/07/08 حد قذف

جلسه 108

1383/07/06 حد قذف

جلسه 107

1383/07/05 حد قذف

جلسه 106

1383/07/04 حد قذف

جلسه 105

1383/07/01 حد قذف

جلسه 104

1383/06/31 حد قذف

جلسه 103

1383/06/30 حد قذف

جلسه 102

1383/06/29 حد قذف

جلسه 101

1383/06/28 حد قذف