درس خارج فقه حدود سال تحصیلی 83-82

درس خارج فقه (حدود)

سال تحصیلی 1383-1382

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 100

1383/03/12 حد قذف

جلسه 99

1383/03/11 حد قذف

جلسه 98

-- -- -- --

جلسه 97

1383/03/06 حد قذف

جلسه 96

1383/03/05 حد قذف

جلسه 95

1383/03/04 حد قذف

جلسه 94

1383/03/03 حد قذف

جلسه 93

-- -- -- --

جلسه 92

-- -- -- --

جلسه 91

-- -- -- --

جلسه 90

-- -- -- --

جلسه 89

1383/02/22 حد قذف

جلسه 88

1383/02/21 حد قذف

جلسه 87

1383/02/20 حد قذف

جلسه 86

1383/02/15 حد قذف

جلسه 85

1383/02/14 حد قذف

جلسه 84

1383/02/13 حد قذف

جلسه 83

1383/02/08 حد قذف

جلسه 82

1383/02/06 فرار شهود

جلسه 81

1383/01/19 تعارض بیّنات

جلسه 80

1383/01/18 تعارض بیّنات

جلسه 79

1383/01/17 غسل، کفن، دفن مرجوم

جلسه 78

1383/01/16 غسل، کفن، دفن مرجوم

جلسه 77

1383/01/15 اجرای حد توسط من له حد

جلسه 76

1383/01/11 احجار صغار

جلسه 75

1383/01/10 اعلام  حضور برای حد

جلسه 74

1383/01/09 لزوم حضور برای حد

جلسه 73

1383/01/08 لزوم حضور برای حد

جلسه 72

1382/12/26 لزوم حضور برای حد

جلسه 71

1382/12/25 مرگ مجرم در حین حد 

جلسه 70

1382/12/24 مرگ مجرم در حین حد

جلسه 69

1382/12/23 کیفیت حد

جلسه 68

1382/12/17 کیفیت جلد

جلسه 67

1382/11/27 کیفیت جلد

جلسه 66

1382/11/26 رمی در رجم

جلسه 65

1382/11/25 رمی در رجم

جلسه 64

1382/11/20 فرار از رجم

جلسه 63

1382/11/19 فرار از رجم

جلسه 62

1382/11/18 فرار از رجم

جلسه 61

1382/11/15 فرار از رجم

جلسه 60

1382/11/14 فرار از رجم

جلسه 59

1382/11/08 کیفیت رجم 

جلسه 58

1382/11/07 کیفیت رجم 

جلسه 57

1382/11/06 کیفیت رجم 

جلسه 56

1382/11/05 کیفیت رجم 

جلسه 55

1382/11/04 کیفیت رجم 

جلسه 54

1382/11/01 حدود متعدد

جلسه 53

1382/10/30 حدود متعدد

جلسه 52

1382/10/28 حدود متعدد

جلسه 51

1382/10/24 ایقاع حد 

جلسه 50

1382/10/23 ایقاع حد 

جلسه 49

1382/10/22 حد در ارض عدو

جلسه 48

1382/10/21 حد در ارض عدو

جلسه 47

1382/10/20 حد در ارض عدو

جلسه 46

1382/10/17 حد در ارض عدو

جلسه 45

1382/10/16 حد در حرم 

جلسه 44

1382/10/16 حد در حرم 

جلسه 43

1382/10/09 حد در حرم 

جلسه 42

1382/10/08 حد در حرم 

جلسه 41

1382/10/07 اعتدال هوا در حد 

جلسه 40

1382/10/03 زمان حد

جلسه 39

1382/10/02 بحث رجالی، هشام

جلسه 38

1382/10/01 فروع زمان حد

جلسه 37

1382/09/30 زمان حد

جلسه 36

1382/09/25 حد زنای مجنون

جلسه 35

1382/09/24 فروعات حد زنا/ حد زنای مجنون

جلسه 34

1382/09/23 فروعات حد زنا

جلسه 33

1382/09/22 کیفیت حد

جلسه 32

1382/09/19 حامل و مرضع

جلسه 31

1382/09/18 حامل و مرضع

جلسه 30

1382/09/17 حامل و مرضع

جلسه 29

1382/09/16 -- -- --

جلسه 28

1382/09/15 حامل و مرضع

جلسه 27

1382/09/12 زنای اهل کتاب با مسلم

جلسه 26

1382/09/11 زنای اهل کتاب با مسلم

جلسه 25

1382/09/10 زنای اهل کتاب با مسلم

جلسه 24

1382/09/09 تکرار حد زنا

جلسه 23

1382/07/29 تکرار حد زنا

جلسه 22

1382/07/28 تکرار حد زنا

جلسه 21

1382/07/27 تکرار حد زنا

جلسه 20

1382/07/26 نفی بلد و جلد

جلسه 19

1382/07/23 نفی بلد و جلد

جلسه 18

1382/07/22 نفی بلد و جلد

جلسه 17

1382/07/21 نفی بلد و جلد

جلسه 16

1382/07/16 نفی بلد و جلد

جلسه 15

1382/07/15 نفی بلد و جلد

جلسه 14

1382/07/14 جلد

جلسه 13

1382/07/13 زنای بالغ با صغیره 

جلسه 12

1382/07/12 رجم و جلد

جلسه 11

1382/07/09 رجم

جلسه 10

1382/07/08 رجم

جلسه 9

1382/07/07 زنای باکره

جلسه 8

1382/07/06 زنای باکره

جلسه 7

1382/07/05 زنای باکره

جلسه 6

-- -- -- --

جلسه 5

1382/06/29 زنای بذات محرم

جلسه 4

1382/06/26 زنای بذات محرم

جلسه 3

1382/06/25 زنای بذات محرم

جلسه 2

1387/07/16 -- -- --

جلسه 1 

1387/07/15 -- -- --