درس خارج اجتهاد وتقلید سال تحصیلی 98-97

درس اجتهاد وتقلید
سال تحصیلی 1398-1397

ردیف

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

78

جلسه 466

1398/02/03 مسأله تقلید (فروع بقاء بر میّت)

77

جلسه 465

1398/02/02 مسأله تقلید (فروع بقاء بر میّت)

76

جلسه 464

1398/01/28 مسأله تقلید (فروع بقاء بر میّت)

75

جلسه 463

1398/01/27 مسأله تقلید (فروع بقاء بر میّت)

74

جلسه 462

1398/01/26 مسأله تقلید (فروع بقاء بر میّت)

73

جلسه 461

1398/01/25 مسأله تقلید (فروع بقاء بر میّت)

72

جلسه 460

1398/01/21 مسأله تقلید (فروع بقاء بر میّت)

71

جلسه 459

1398/01/20 مسأله تقلید (فروع بقاء بر میّت)

70

جلسه 458

1398/01/19 مسأله تقلید (فروع بقاء بر میّت)

69

جلسه 457

1398/01/18 مسأله تقلید (وجوب عدول عند زوال شرایط)

68

جلسه 456

1397/12/22 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

67

جلسه 455

1397/12/21 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

66

جلسه 454

1397/12/20 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

65

جلسه 453

1397/12/15 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

64

جلسه 452

1397/12/14 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

63

جلسه 451

1397/12/12 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

62

جلسه 450

1397/12/08 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

61

جلسه 449

1397/12/07 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

60

جلسه 448

1397/12/06 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

59

جلسه 447

1397/12/05 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

58

جلسه 446

1397/12/01 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

57

جلسه 445

1397/11/30 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

56

جلسه 444

1397/11/29 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

55

جلسه 443

1397/11/28 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

54

جلسه 442

1397/11/17 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

53

جلسه 441

1397/11/16 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

52

جلسه 440

1397/11/15 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

51

جلسه 439

1397/11/10 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

50

جلسه 438

1397/11/09 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

49

جلسه 437

1397/11/08 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

48

جلسه 436

1397/11/07 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

47

جلسه 435

1397/11/03 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

46

جلسه 434

1397/10/26 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

45

جلسه 433

1397/10/25 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

44

جلسه 432

1397/10/24 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

43

جلسه 431

1397/10/23 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

42

جلسه 430

1397/10/18 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

41

جلسه 429

1397/10/17 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

40

جلسه 428

1397/10/16 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

39

جلسه 427

1397/10/12 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

38

جلسه 426

1397/10/11 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

37

جلسه 425

1397/10/10 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

36

جلسه 424

1397/10/09 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

35

جلسه 423

1397/10/04 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

34

جلسه 422

1397/10/03 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

33

جلسه 421

1397/10/02 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

32

جلسه 420

1397/09/28 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

31

جلسه 419

1397/09/27 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

30

جلسه 418

1397/09/26 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

29

جلسه 417

1397/09/25 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

28

جلسه 416

1397/09/20 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

27

جلسه 415

1397/09/19 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

26

جلسه 414

1397/09/18 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

25

جلسه 413

97/09/14 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

24

جلسه 412

97/09/13 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

23

جلسه 411

97/09/12 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

22

جلسه 410

97/09/11 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

21

جلسه 409

97/09/07 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

20

جلسه 408

97/09/06 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

19

جلسه 407

97/09/05 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

18

جلسه 406

97/08/30 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

17

جلسه 405

97/08/29 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

16

جلسه 404

97/08/28 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

15

جلسه 403

97/08/27 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

14

جلسه 402

97/08/23 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

13

جلسه 401

97/07/30 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

12

جلسه 400

97/07/29 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

11

جلسه 399

97/07/24 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

10

جلسه 398

97/07/23 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

9

جلسه 397

97/07/22 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

8

جلسه 396

97/07/18 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

7

جلسه 395

97/07/17 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

6

جلسه 394

97/07/16 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

5

جلسه 393

97/07/15 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

4

جلسه 392

97/07/10 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

3

جلسه 391

97/07/09 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

2

جلسه 390

97/07/08 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)

1

جلسه 389

97/07/04 مسأله تقلید (شرایط مجتهد/عدالت)