درس خارج اجتهاد وتقلید سال تحصیلی 97-96

درس خارج اجتهاد وتقلید
سال تحصیلی 1397-1396

ردیف

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

82

جلسه 388

1397/02/17 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

81

جلسه 387

1397/02/16 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

80

جلسه 386

1397/02/10 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

79

جلسه 385

1397/02/09 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

78

جلسه 384

1397/02/05 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

77

جلسه 383

1397/02/04 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

76

جلسه 382

1397/02/03 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

75

جلسه 381

1397/02/02 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

74

جلسه 380

1397/01/29 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

73

جلسه 379

1397/01/28 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

72

جلسه 378

1397/01/27 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

72

جلسه 377

1397/01/26 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

71

جلسه 376

1397/01/22 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

70

جلسه 375

1397/01/20 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

69

جلسه 374

1397/01/19 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

68

جلسه 373

1397/01/15 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

67

جلسه 372

1397/01/14 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

66

جلسه 371

1396/12/23 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

65

جلسه 370

1396/12/22 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

64

جلسه 369

1396/12/21 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

63

جلسه 368

1396/12/20 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

62

جلسه 367

1396/12/09 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

61

جلسه 366

1396/12/08 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

60

جلسه 365

1396/12/07 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

59

جلسه 364

1396/12/06 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

58

جلسه 363

1396/12/02 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

57

جلسه 362

1396/11/25 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

56

جلسه 361

1396/11/24 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

55

جلسه 360

1396/11/23 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

54

جلسه 359

1396/11/18 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

53

جلسه 358

1396/11/17 مسأله تقلید(شرایط مجتهد)

52

جلسه 357

1396/11/16 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم / شرایط مجتهد)

51

جلسه 356

1396/11/15 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

50

جلسه 355

1396/11/10 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

49

جلسه 354

1396/11/08 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

48

جلسه 353

1396/11/04 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

47

جلسه 352

1396/11/03 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

46

جلسه 351

1396/11/02 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

45

جلسه 350

1396/11/01 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

44

جلسه 349

1396/10/27 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

43

جلسه 348

1396/10/26 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

42

جلسه 347

1396/10/25 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

41

جلسه 346

1396/10/24 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

40

جلسه 345

1396/10/20 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

39

جلسه 344

1396/10/19 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

38

جلسه 343

1396/10/18 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

37

جلسه 342

1396/10/13 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

36

جلسه 341

1396/10/12 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

35

جلسه 340

1396/10/11 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

34

جلسه 339

1396/10/10 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

33

جلسه 338

1396/10/06 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

32

جلسه 337

1396/10/05 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

31

جلسه 336

1396/10/04 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

30

جلسه 335

1396/10/03 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

29

جلسه 334

1396/09/29 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

28

جلسه 333

1396/09/28 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

27

جلسه 332

1396/09/27 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

26

جلسه 331

1396/09/26 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

25

جلسه 330

1396/09/22 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

24

جلسه 329

1396/09/21 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

23

جلسه 328

1396/09/20 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

22

جلسه 327

1396/09/19 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

21

جلسه 326

1396/09/14 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

20

جلسه 325

1396/09/13 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

19

جلسه 324

1396/09/12 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

18

جلسه 323

1396/09/08 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

17

جلسه 322

1396/09/07 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

16

جلسه 321

1396/09/05 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

15

جلسه 320

1396/08/09 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

14

جلسه 319

1396/08/08 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

13

جلسه 318

1396/08/07 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

12

جلسه 317

1396/08/03 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

11

جلسه 316

1396/08/02 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

10

جلسه 315

1396/08/01 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

9

جلسه 314

1396/07/30 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

8

جلسه 313

1396/07/26 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

7

جلسه 312

1396/07/25 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

6

جلسه 311

1396/07/23 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

5

جلسه 310

1396/07/19 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

4

جلسه 309

1396/07/18 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

3

جلسه 308

1396/07/17 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

2

جلسه 307

1396/07/16 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

1

جلسه 306

1396/07/12 مسأله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)