درس خارج اجتهاد و تقلید سال تحصیلی 96-95

درس خارج اجتهاد وتقلید
سال تحصیلی 1396-1395

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 305

1396/02/20 مسأله تقلید(مفهوم اعلم و ملاک تشخیص آن)

جلسه 304

1396/02/19 مسأله تقلید(مفهوم اعلم و ملاک تشخیص آن)

جلسه 303

1396/02/18 مسأله تقلید(مفهوم اعلم و ملاک تشخیص آن)

جلسه 302

1396/02/17 مسأله تقلید(مفهوم اعلم و ملاک تشخیص آن)

جلسه 301

1396/02/13 مسأله تقلید(مفهوم اعلم و ملاک تشخیص آن)

جلسه 300

1396/02/12 مسأله تقلید(عمل بدون تقلید)

جلسه 299

1396/02/11 مسأله تقلید(عمل بدون تقلید)

جلسه 298

1396/02/10 مسأله تقلید(عمل بدون تقلید)

جلسه 297

1396/02/06 مسأله تقلید(عمل بدون تقلید)

جلسه 296

1396/01/30 مسأله تقلید(عمل بدون تقلید)

جلسه 295

1396/01/29 مسأله تقلید(عمل بدون تقلید)

جلسه 294

1396/01/28 مسأله تقلید(عدم فتوا)

جلسه 293

1396/01/27 مسأله تقلید(عدم فتوا)

جلسه 292

1396/01/21 مسأله تقلید(عدم فتوا)

جلسه 291

1396/01/20 مسأله تقلید(عدم فتوا)

جلسه 290

1396/01/16 مسأله تقلید(عدم فتوا)

جلسه 289

1396/01/15 مسأله تقلید(عدم فتوا)

جلسه 288

1396/01/14 مسأله تقلید(عدم فتوا)

جلسه 287

1395/12/24 مسأله تقلید(عدول از مجتهد)

جلسه 286

1395/12/23 مسأله تقلید(عدول از مجتهد)

جلسه 285

1395/12/22 مسأله تقلید(عدول از مجتهد)

جلسه 284

1395/12/18 مسأله تقلید(عدول از مجتهد)

جلسه 283

1395/12/17 مسأله تقلید(عدول از مجتهد)

جلسه 282

1395/12/16 مسأله تقلید(عدول از مجتهد)

جلسه 281

1395/12/15 مسأله تقلید(عدول از مجتهد)

جلسه 280

1395/12/09 مسأله تقلید(عدول از مجتهد)

جلسه 279

1395/12/08 مسأله تقلید(عدول از مجتهد)

جلسه 278

1395/12/04 مسأله تقلید(تخییر بین دو مجتهد مساوی)

جلسه 277

1395/12/03 مسأله تقلید(تخییر بین دو مجتهد مساوی)

جلسه 276

1395/12/02 مسأله تقلید(تخییر بین دو مجتهد مساوی)

جلسه 275

1395/11/27 مسأله تقلید(تخییر بین دو مجتهد مساوی)

جلسه 274

1395/11/26 مسأله تقلید(تخییر بین دو مجتهد مساوی)

جلسه 273

1395/11/20 مسأله تقلید(تخییر بین دو مجتهد مساوی)

جلسه 272

1395/11/19 مسأله تقلید(تخییر بین دو مجتهد مساوی)

جلسه 271

1395/11/18 مسأله تقلید(تخییر بین دو مجتهد مساوی)

جلسه 270

1395/11/17 مسأله تقلید(تخییر بین دو مجتهد مساوی)

جلسه 269

1395/11/13 مسأله تقلید(تخییر بین دو مجتهد مساوی)

جلسه 268

1395/11/12 مسأله تقلید(تخییر بین دو مجتهد مساوی)

جلسه 267

1395/11/11 مسأله تقلید(تخییر بین دو مجتهد مساوی)

جلسه 266

1395/11/10 مسأله تقلید(تخییر بین دو مجتهد مساوی)

جلسه 265

1395/11/06 مسأله تقلید(تخییر بین دو مجتهد مساوی)

جلسه 264

1395/11/05 مسأله تقلید(تخییر بین دو مجتهد مساوی)

جلسه 263

1395/11/04 مسأله تقلید(تخییر بین دو مجتهد مساوی)

جلسه 262

1395/11/03 مسأله تقلید(تخییر بین دو مجتهد مساوی)

جلسه 261

1395/10/29 مسأله تقلید(تخییر بین دو مجتهد مساوی)

جلسه 260

1395/10/28 مسأله تقلید(تخییر بین دو مجتهد مساوی)

جلسه 259

1395/10/27 مسأله تقلید(تخییر بین دو مجتهد مساوی)

جلسه 258

1395/10/22 مسأله تقلید(تخییر بین دو مجتهد مساوی)

جلسه 257

1395/10/15 مسأله تقلید(عدول از مرجع تقلید)

جلسه 256

1395/10/14 مسأله تقلید(عدول از مرجع تقلید)

جلسه 255

1395/10/13 مسأله تقلید(عدول از مرجع تقلید)

جلسه 254

1395/10/12 مسأله تقلید(عدول از مرجع تقلید)

جلسه 253

1395/10/08 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ عدول از مرجع تقلید)

جلسه 252

1395/10/07 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ جمع بندی)

جلسه 251

1395/10/06 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ جمع بندی)

جلسه 250

1395/10/05 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ جمع بندی)

جلسه 249

1395/10/01 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ جمع بندی)

جلسه 248

1395/09/30 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ جمع بندی)

جلسه 247

1395/09/29 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 246

1395/09/28 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 245

1395/09/24 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 244

1395/09/23 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 243

1395/09/22 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 242

1395/09/21 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 241

1395/09/17 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 240

1395/09/16 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 239

1395/09/15 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 238

1395/09/14 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 237

1395/08/24 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 236

1395/08/23 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 235

1395/08/19 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 234

1395/08/18 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 233

1395/08/16 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 232

1395/08/12 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 231

1395/08/11 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 230

1395/08/10 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 229

1395/08/09 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 228

1395/08/05 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 227

1395/08/04 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 226

1395/08/03 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 225

1395/08/02 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 224

1395/07/28 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 223

1395/07/27 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 222

1395/07/26 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 221

1395/07/25 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 220

1395/07/07 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

جلسه 219

1395/07/06 مسأله تقلید(روایات مشورت)

جلسه 218

1395/07/05 مسأله تقلید(روایات مشورت)

جلسه 217

1395/07/04 مسأله تقلید(روایات مشورت)

جلسه 216

1395/06/31 مسأله تقلید(روایات مشورت)

جلسه 215

1395/06/29 مسأله تقلید(روایات مشورت)

جلسه 214

1395/06/28 مسأله تقلید(روایات مشورت)

جلسه 213 (جلسه اول سال)

1395/06/24 مسأله تقلید(روایات مشورت)