درس خارج اجتهاد و تقلید سال تحصیلی 95-94

درس خارج اجتهاد وتقلید
سال تحصیلی 1395-1394

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 212 (جلسه آخر)

1395/03/10 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه211

1395/03/09 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه210

1395/03/05 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه209

1395/03/04 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه208

1395/03/03 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه207

1395/02/29 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه206

1395/02/28 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه205

1395/02/27 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه204

1395/02/26 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه203

1395/02/20 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه202

1395/02/19 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه201

1395/02/15 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه200

1395/02/13 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه199

1395/02/08 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه198

1395/02/07 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه197

1395/02/06 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه196

1395/02/05 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه195

1395/01/31 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه194

1395/01/30 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه193

1395/01/29 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه192

1395/01/25 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه191

1395/01/24 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه190

1395/01/22 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه189

1395/01/18 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه188

1395/01/17 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه187

1395/01/16 مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)

جلسه186

1395/01/15 مسأله تقلید(فحص از اعلم)

جلسه185

1394/12/25 مسأله تقلید(تقلید تخییری)

جلسه184

1394/12/24 مسأله تقلید(تقلید تخییری)

جلسه183

1394/12/19 مسأله تقلید(تقلید از اعلم)

جلسه182

1394/12/18 مسأله تقلید(تقلید از اعلم)

جلسه181

1394/12/17 مسأله تقلید(تقلید از اعلم)

جلسه180

1394/12/16 مسأله تقلید(تقلید از اعلم)

جلسه179

1394/12/12 مسأله تقلید(تقلید از اعلم)

جلسه178

1394/12/11 مسأله تقلید(تقلید از اعلم)

جلسه177

1394/12/10 مسأله تقلید(تقلید از اعلم)

جلسه176

1394/12/09 مسأله تقلید(تقلید از اعلم)

جلسه175

1394/11/20 مسأله تقلید(تقلید از اعلم)

جلسه174

1394/11/19 مسأله تقلید(تقلید از اعلم)

جلسه173

1394/11/18 مسأله تقلید(تقلید از اعلم)

جلسه172

1394/11/14 مسأله تقلید(تقلید از اعلم)

جلسه171

1394/11/13 مسأله تقلید(تقلید از اعلم)

جلسه170

1394/11/12 مسأله تقلید(تقلید از اعلم)

جلسه169

1394/11/11 مسأله تقلید(تقلید از اعلم)

جلسه168

1394/11/07 مسأله تقلید(تقلید از اعلم)

جلسه167

1394/11/06 مسأله تقلید(تقلید از اعلم)

جلسه166

1394/11/05 مسأله تقلید(تقلید از اعلم)

جلسه165

1394/11/04 مسأله تقلید(بقاء بر میت)

جلسه164

1394/10/30 مسأله تقلید(بقاء بر میت)

جلسه163

1394/10/29 مسأله تقلید(بقاء بر میت)

جلسه162

1394/10/28 مسأله تقلید(بقاء بر میت)

جلسه161

1394/10/27 مسأله تقلید(بقاء بر میت)

جلسه160

1394/10/23 مسأله تقلید(بقاء بر میت)

جلسه159

1394/10/22 مسأله تقلید(بقاء بر میت)

جلسه158

1394/10/21 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه157

1394/10/20 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه156

1394/10/16 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه155

1394/10/15 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه154

1394/10/14 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه153

1394/10/07 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه152

1394/10/06 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه151

1394/10/02 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه150

1394/10/01 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه149

1394/09/30 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه148

1394/09/04 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه147

1394/09/03 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه146

1394/09/02 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه145

1394/09/01 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه144

1394/08/27 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه143

1394/08/26 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه142

1394/08/25 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه141

1394/08/24 مسأله تقلید(تقلید ابتدایی از میت)

جلسه140

1394/08/20 مسأله تقلید(تعریف تقلید/تقلید ابتدایی از میت)

جلسه139

1394/08/19 مسأله تقلید(تعریف تقلید)

جلسه138

1394/08/18 مسأله تقلید(تعریف تقلید)

جلسه137

1394/08/13 مسأله تقلید(تعریف تقلید)

جلسه136

1394/08/12 مسأله تقلید(تعریف تقلید)

جلسه135

1394/08/11 مسأله تقلید(حکم عمل بدون تقلید عامی)

جلسه134

1394/08/10 مسأله تقلید(حکم عمل بدون تقلید عامی)

جلسه133

1394/08/06 مسأله تقلید(حکم عمل بدون تقلید عامی)

جلسه132

1394/07/15 مسأله تقلید(حکم عمل بدون تقلید عامی)

جلسه131

1394/07/14 مسأله تقلید(حکم عمل بدون تقلید عامی)

جلسه130

1394/07/13 مسأله تقلید(حکم عمل بدون تقلید عامی)

جلسه129

1394/07/12 مسأله تقلید(مستند عدم جواز تقلید/آیات)

جلسه128

1394/07/08
مسأله تقلید(مستند عدم جواز تقلید/آیات)

جلسه127

1394/07/07 مسأله تقلید(مستند عدم جواز تقلید/آیات)

جلسه126

1394/07/06 مسأله تقلید(مستند عدم جواز تقلید/آیات)

جلسه125

1394/07/05 مسأله تقلید(مستند عدم جواز تقلید/آیات/مسئله انسداد)

جلسه124

1394/06/31 مسأله تقلید(مستند عدم جواز تقلید/آیات)

جلسه123

1394/06/29 مسأله تقلید(مستند عدم جواز تقلید/آیات)

جلسه122 (جلسه اول سال)

1394/06/25 مسأله تقلید(مستند عدم جواز تقلید/آیات)