درس خارج اجتهاد و تقلید سال تحصیلی 94-93

درس خارج اجتهاد و تقلید
سال تحصیلی 1394-1393

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل تلخیص

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 121

1394/03/06

مسأله تقلید(مستند عدم جواز تقلید/ آیات)

---

جلسه 120

1394/03/05

مسأله تقلید(مستند عدم جواز تقلید/ آیات)

---

جلسه 119

1394/03/04

مسأله تقلید(مستند عدم جواز تقلید/ آیات)

---

جلسه 118

1394/03/03

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/ روایات)

---

جلسه 117

1394/02/30

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/ روایات)

---

جلسه 116

1394/02/29

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/ روایات)

---

جلسه 115

1394/02/28

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/ روایات)

---

جلسه 114

1394/02/27

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/ روایات)

---

جلسه 113

1394/02/23

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/ روایات)

---

جلسه 112

1394/02/22

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/آیه ذکر/آیات هدایت و تبلیغ/روایات)

---

جلسه 111

1394/02/21

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/آیه ذکر)

---

جلسه 110

1394/02/20

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/آیه ذکر)

---

جلسه 109

1394/02/16

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/آیه ذکر)

---

جلسه 108

1394/02/15

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/آیه ذکر)

--- ---

---

جلسه 107

1394/02/13

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/آیه ذکر)

---

جلسه 106

1394/02/09

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/آیه ذکر)

---

جلسه 105

1394/02/08

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/آیه ذکر)

---

جلسه 104

1394/02/07

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/آیه ذکر)

---

جلسه 103

1394/02/06

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/آیه ذکر)

---

جلسه 102

1394/01/30

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/آیه ذکر)

جلسه 101

1394/01/26

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/آیه نفر)

جلسه 100

1394/01/25

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/آیه نفر)

جلسه 99

1394/01/24

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/آیه نفر)

جلسه 98

1394/01/23

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/آیه نفر)

جلسه 97

1394/01/19

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/آیه نفر)

جلسه 96

1394/01/18

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/آیه نفر)

جلسه 95

1394/01/17

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/آیه نفر)

جلسه 94

1394/01/16

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/آیه نفر)

جلسه 93

1393/12/26

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/آیه نفر)

جلسه 92

1393/12/25

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/آیه نفر)

جلسه 91

1393/12/24

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/آیه نفر)

جلسه 90

1393/12/19

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/سیره متشرعه)

جلسه 89

1393/12/18

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/سیره عقلا)

جلسه 88

1393/12/17

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/سیره عقلا)

جلسه 87

1393/12/12

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/دلیل انسداد)

جلسه 86

1393/12/11

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/دلیل انسداد)

جلسه 85

1393/12/10

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/دلیل انسداد)

جلسه 84

1393/12/06

مسأله تقلید(مستند جواز تقلید/دلیل انسداد)

جلسه 83

1393/12/05

مسأله احتیاط

جلسه 82

1393/12/04

مسأله احتیاط

جلسه 81

1393/12/03

مسأله احتیاط

جلسه 80

1393/11/29

مسأله احتیاط

جلسه 79

1393/11/28

مسأله احتیاط

جلسه 78

1393/11/27

مسأله احتیاط

جلسه 77

1393/11/26

مسأله احتیاط

جلسه 76

1393/11/20

مسأله احتیاط

جلسه 75

1393/11/19

مسأله احتیاط

جلسه 74

1393/11/15

مسأله احتیاط

جلسه 73

1393/11/14

مسأله احتیاط

جلسه 72

1393/11/13

مسأله احتیاط

جلسه 71

1393/11/12

مسأله احتیاط

جلسه 70

1393/11/08

مسأله احتیاط

جلسه 69

1393/11/07

مسأله احتیاط

جلسه 68

1393/11/06

مسأله اجتهاد

جلسه 67

1393/11/05

مسأله اجتهاد

جلسه 66

1393/11/01

مسأله اجتهاد

جلسه 65

1393/10/30

مسأله اجتهاد

جلسه 64

1393/10/29

مسأله اجتهاد

جلسه 63

1393/10/28

مسأله اجتهاد

جلسه 62

1393/10/24

مسأله اجتهاد

جلسه 61

1393/10/23

مسأله اجتهاد

جلسه 60

1393/10/22

انواع حکم

جلسه 59

1393/10/21

انواع حکم

جلسه 58

1393/10/17

انواع حکم

جلسه 57

1393/10/16

علم اجمالی

جلسه 56

1393/10/15

حالات مکلف

جلسه 55

1393/10/14

حالات مکلف

جلسه 54

1393/10/09

فلسفه فقه

جلسه 53

1393/10/08

فلسفه فقه

جلسه 52

1393/10/07

مطلق و متجزی

جلسه 51

1393/09/17

مطلق و متجزی

جلسه 50

1393/09/16

مطلق و متجزی

جلسه 49

1393/09/12

مطلق و متجزی

جلسه 48

1393/09/11

مطلق و متجزی

جلسه 47

1393/09/10

مطلق و متجزی

جلسه 46

1393/09/05

هرمنوتیک

جلسه 45

1393/09/04

روش تفسیر قرآن به قرآن

جلسه 44

1393/09/03

روش تفسیر قرآن به قرآن

جلسه 43

1393/09/02

روش تفسیر قرآن به قرآن

جلسه 42

1393/08/27

روش تفسیر قرآن به قرآن

جلسه 41

1393/08/26

روش تفسیر قرآن به قرآن

جلسه 40

1393/08/25

روش تفسیر قرآن به قرآن

جلسه 39

1393/08/21

تاریخ اجتهاد

---

جلسه 38

1393/08/20

تاریخ اجتهاد

---

جلسه 37

1393/08/19

نظام سازی/تاریخ اجتهاد

---

جلسه 36

1393/08/18

نظام سازی

---

جلسه 35

1393/07/23

نظام سازی

---

جلسه 34

1393/07/22

نظام سازی

---

جلسه 33

1393/07/20

نظام سازی

---

جلسه 32

1393/07/16

نظام سازی

---

جلسه 31

1393/07/15

نظام سازی

---

جلسه 30

1393/07/14

نظام سازی

---

جلسه 29

1393/07/09

نظام سازی

---

جلسه 28

1393/07/08

نظام سازی

---

جلسه 27

1393/07/07

نظام سازی

---

جلسه 26

1393/07/06

مقدمات

---

جلسه 25

1393/07/02

مقدمات

---

جلسه 24

1393/07/01

مقدمات

---

جلسه 23

1393/06/31

مقدمات

---

جلسه 22

1393/06/30

مقدمات

---

جلسه 21

1393/06/26

مقدمات

---

جلسه 20

1393/06/25

مقدمات

---

جلسه 19

1393/06/24

مقدمات

---

جلسه 18

1393/06/23

مقدمات

---