درس خارج اصول فقه سال تحصیلی 99-98

 
ردیف

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

 
48

جلسه 382

99/03/26 تعدیه حکم

47

جلسه 381

99/03/25 تعدیه حکم

46

جلسه 380

99/03/20 تعدیه حکم

45

جلسه 379

99/03/19 تعدیه حکم

44

جلسه 378

99/03/18 تعدیه حکم

43

جلسه 377

99/03/13 تعدیه حکم

42

جلسه 376

99/03/12 تعدیه حکم

41

جلسه 375

99/03/11 تعدیه حکم

40

جلسه 374

98/11/28 تعدیه حکم

39

جلسه 373

98/11/27 تعدیه حکم

38

جلسه 372

98/11/13 انقیاد

37

جلسه 371

98/10/30 انقیاد

36

جلسه 370

98/10/29 انقیاد

35

جلسه 369

98/10/28 تجری - انقیاد

34

جلسه 368

98/10/23 تجری

33

جلسه 367

98/10/22 تجری

32

جلسه 366

98/10/16 تجری

31

جلسه 365

98/10/15 تجری

30

جلسه 364

98/10/09 تجری

29

جلسه 363

98/10/08 تجری

28

جلسه 362

98/10/07 تجری

27

جلسه 361

98/10/02 تجری

27

جلسه 360

98/10/01 تجری

26

جلسه 359

98/09/25 تجری

25

جلسه 358

98/09/24 تجری

24

جلسه 357

98/09/23 تجری

23

جلسه 356

98/09/18 تجری

22

جلسه 355

98/09/17 تجری

21

جلسه 354

98/09/11 تجری

20

جلسه 353

98/09/10 تجری

19

جلسه 352

98/09/09 تجری

18

جلسه 351

98/09/04 تجری

17

جلسه 350

98/09/03 تجری

16

جلسه 349

98/09/02 تجری

15

جلسه 348

98/08/27 تجری

14

جلسه 347

98/08/26 تجری

13

جلسه 346

98/08/25 تجری

12

جلسه 345

98/08/20 تجری

11

جلسه 344

98/08/18 تجری

10

جلسه 343

98/08/13 تجری

9

جلسه 342

98/08/12 تجری

8

جلسه 341

98/08/11 تجری

7

جلسه 340

98/07/20 تجری

6

جلسه 339

98/07/15 تجری

5

جلسه 338

98/07/13 تجری

4

جلسه 337

98/07/08 تجری

3

جلسه 336

98/07/07 تجری

2

جلسه 335

98/07/01 تجری

1

جلسه 334

98/06/31 تجری