درس خارج اصول فقه سال تحصیلی 98-97

درس خارج اصول فقه
سال تحصیلی 1398-1397

ردیف

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

39

جلسه 333

1398/02/02 حجیت قطع

38

جلسه 332

1398/01/26 حجیت قطع

37

جلسه 331

1398/01/25 حجیت قطع

36

جلسه 330

1398/01/19 حجیت قطع

35

جلسه 329

1398/01/18 حجیت قطع

34

جلسه 328

1397/12/20 مطلق و مقید (جمع مطلق و مقید)

33

جلسه 327

1397/12/12 مطلق و مقید (جمع مطلق و مقید)

32

جلسه 326

1397/12/06 مطلق و مقید (جمع مطلق و مقید)

31

جلسه 325

1397/12/05 مطلق و مقید (جمع مطلق و مقید)

30

جلسه 324

1397/11/29 مطلق و مقید (جمع مطلق و مقید)

29

جلسه 323

1397/11/28 مطلق و مقید (جمع مطلق و مقید)

28

جلسه 322

1397/11/15 مطلق و مقید (جمع مطلق و مقید)

27

جلسه 321

1397/11/08 مطلق و مقید (جمع مطلق و مقید)

26

جلسه 320

1397/11/07 مطلق و مقید (تقسیمات مطلق و مقید)

25

جلسه 319

1397/10/24 مطلق و مقید (اطلاق مقامی))

24

جلسه 318

1397/10/23 مطلق و مقید (تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه))

23

جلسه 317

1397/10/17 مطلق و مقید (تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه))

22

جلسه 316

1397/10/16 مطلق و مقید (تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه))

21

جلسه 315

1397/10/10 مطلق و مقید (تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه))

20

جلسه 314

1397/10/09 مطلق و مقید (تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه))

19

جلسه 313

1397/10/03 مطلق و مقید (تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه))

18

جلسه 312

1397/10/02 مطلق و مقید (تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه))

17

جلسه 311

1397/09/26 مطلق و مقید (تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه))

16

جلسه 310

1397/09/25 مطلق و مقید (تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه))

15

جلسه 309

1397/09/19 مطلق و مقید (تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه))

14

جلسه 308

1397/09/18 مطلق و مقید (تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه))

13

جلسه 307

1397/09/12 مطلق و مقید (تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه))

12

جلسه 306

1397/09/11 مطلق و مقید (تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه))

11

جلسه 305

1397/09/05 مطلق و مقید (تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه))

10

جلسه 304

1397/08/28 مطلق و مقید (تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه))

9

جلسه 303

1397/08/27 مطلق و مقید (تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه)(تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه)

8

جلسه 302

1397/07/30 مطلق و مقید (قاعده لو کان لبان))

7

جلسه 301

1397/07/29 مطلق و مقید (قاعده لو کان لبان))

6

جلسه 300

1397/07/23 مطلق و مقید (قاعده لو کان لبان))

5

جلسه 299

1397/07/22 مطلق و مقید (قاعده لو کان لبان))

4

جلسه 298

1397/07/16 مطلق و مقید (قاعده لو کان لبان))

3

جلسه 297

1397/07/15 مطلق و مقید (قاعده لو کان لبان))

2

جلسه 296

1397/07/09 مطلق و مقید (قاعده لو کان لبان))

1

جلسه 295

1397/07/08 مطلق و مقید (قاعده لو کان لبان))