درس خارج اصول فقه سال تحصیلی 97-96

درس خارج اصول فقه
سال تحصیلی 1397-1396

ردیف

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

40

جلسه 294

1397/02/16 مطلق و مقید (اطلاق مقامی))

39

جلسه 293

1397/02/10 مطلق و مقید (اطلاق مقامی))

38

جلسه 292

1397/02/09 مطلق و مقید (اطلاق مقامی))

37

جلسه 291

1397/02/03 مطلق و مقید (اطلاق مقامی))

36

جلسه 290

1397/02/02 مطلق و مقید (انصراف)انصراف)

35

جلسه 289

1397/01/27 مطلق و مقید (انصراف)انصراف)

34

جلسه 288

1397/01/26 مطلق و مقید (انصراف)انصراف)

33

جلسه 287

1397/01/20 مطلق و مقید (انصراف)انصراف)

32

جلسه 286

1397/01/19 مطلق و مقید (انصراف)انصراف)انصراف)

31

جلسه 285

1396/12/21 مطلق و مقید (اقسام اطلاق)اقسام اطلاق)

30

جلسه 284

1396/12/20 مطلق و مقید (اقسام اطلاق)اقسام اطلاق)

29

جلسه 283

1396/12/07 مطلق و مقید (اخذ یا رفض القیود در اطلاق)اخذ یا رفض القیود در اطلاق)

28

جلسه 282

1396/12/06 مطلق و مقید (موطن اطلاق))موطن اطلاق)

27

جلسه 281

1396/11/23 مطلق و مقید (تمامیت اطلاق / موطن اطلاق))تمامیت اطلاق / موطن اطلاق)

26

جلسه 280

1396/11/16 مطلق و مقید (تمامیت اطلاق)تمامیت اطلاق)

25

جلسه 279

1396/11/15 مطلق و مقید (تمامیت اطلاق)

24

جلسه 278

1396/11/08 مطلق و مقید (تمامیت اطلاق)

23

جلسه 277

1396/11/02 مطلق و مقید (نسبت اطلاق و تقیید / تمامیت اطلاق)

22

جلسه 276

1396/11/01 مطلق و مقید (نسبت اطلاق و تقیید)

21

جلسه 275

1396/10/25 مطلق و مقید (نسبت اطلاق و تقیید)

20

جلسه 274

1396/10/24 مطلق و مقید (نسبت اطلاق و تقیید)

19

جلسه 273

1396/10/18 مطلق و مقید (نسبت اطلاق و تقیید)

18

جلسه 272

1396/10/11 مطلق و مقید (نسبت اطلاق و تقیید)

17

جلسه 271

1396/10/10 مطلق و مقید (نسبت اطلاق و تقیید)

16

جلسه 270

1396/10/04 مطلق و مقید (اثبات اطلاق)

15

جلسه 269

1396/10/03 مطلق و مقید (اثبات اطلاق)

14

جلسه 268

1396/09/27 مطلق و مقید (اثبات اطلاق)

13

جلسه 267

1396/09/26 مطلق و مقید (اثبات اطلاق)

12

جلسه 266

1396/09/20 مطلق و مقید (اثبات اطلاق)

11

جلسه 265

1396/09/19 مطلق و مقید (اثبات اطلاق)

10

جلسه 264

1396/09/13 مطلق و مقید (اثبات اطلاق)

9

جلسه 263

1396/09/12 مطلق و مقید (تعریفات)

8

جلسه 262

1396/09/05 مطلق و مقید (تعریفات)

7

جلسه 261

1396/08/08 مطلق و مقید (تعریفات)

6

جلسه 260

1396/08/07 مطلق و مقید (تعریفات)

5

جلسه 259

1396/08/01 مطلق و مقید (تعریفات)

4

جلسه 258

1396/07/30 مطلق و مقید (تعریفات)

3

جلسه 257

1396/07/23 مطلق و مقید (تعریفات)

2

جلسه 256

1396/07/17 مطلق و مقید (تعریفات)

1

جلسه 255

1396/07/16 مطلق و مقید (تعریفات)