درس خارج فقه تربیتی سال تحصیلی 97-96

درس خارج فقه تربیتی
سال تحصیلی 1397-1396

ردیف

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

41

جلسه 84

1397/02/05 اصول و روش‌های تربیتی

اصل همراهی قول و عمل مربی

40

جلسه 83

1397/02/04 اصول و روش‌های تربیتی

اصل همراهی قول و عمل مربی

39

جلسه 82

1397/01/29 اصول و روش‌های تربیتی

اصل همراهی قول و عمل مربی

38

جلسه 81

1397/01/28 اصول و روش‌های تربیتی

اصل رعایت سلسله مراتب معارف الهی

اصل گزینش در عمل تربیتی

37

جلسه 80

1397/01/22 اصول و روش‌های تربیتی اصل اتقان عمل تربیتی

36

جلسه 79

1397/01/15 اصول و روش‌های تربیتی اصل اتقان عمل تربیتی

35

جلسه 78

1397/01/14 اصول و روش‌های تربیتی اصل تکریم متربی

34

جلسه 77

1396/12/23 اصول و روش‌های تربیتی اصل تکریم متربی

33

جلسه 76

1396/12/22 اصول و روش‌های تربیتی اصل تکریم متربی

32

جلسه 75

1396/12/09 اصول و روش‌های تربیتی اصل تکریم متربی

31

جلسه 74

1396/12/08 اصول و روش‌های تربیتی رعایت تفاوت‌های فردی

30

جلسه 73

1396/12/02 اصول و روش‌های تربیتی ;رعایت تفاوت‌های فردی

29

جلسه 72

1396/11/25 اصول و روش‌های تربیتی رعایت تفاوت‌های فردی

28

جلسه 71

1396/11/24 اصول و روش‌های تربیتی رعایت تفاوت‌های فردی

27

جلسه 70

1396/11/18 اصول و روش‌های تربیتی رعایت تفاوت‌های فردی

26

جلسه 69

1396/11/17 اصول و روش‌های تربیتی رعایت تفاوت‌های فردی

25

جلسه 68

1396/11/10 اصول و روش‌های تربیتی رعایت تفاوت‌های فردی

24

جلسه 67

1396/11/04 اصول و روش‌های تربیتی رعایت تفاوت‌های فردی

23

جلسه 66

1396/11/03 اصول و روش‌های تربیتی اصل تدریج در تربیت

22

جلسه 65

1396/10/27 اصول و روش‌های تربیتی اصل تدریج در تربیت

21

جلسه 64

1396/10/26 اصول و روش‌های تربیتی اصل تدریج در تربیت

20

جلسه 63

1396/10/20 اصول و روش‌های تربیتی اصل تدریج در تربیت

19

جلسه 62

1396/10/13 اصول و روش‌های تربیتی اصل تدریج در تربیت

18

جلسه 61

1396/10/12 اصول و روش‌های تربیتی اصل تدریج در تربیت

17

جلسه 60

1396/10/06 اصول و روش‌های تربیتی اصل تدریج در تربیت

16

جلسه 59

1396/10/05 اصول و روش‌های تربیتی اصل تدریج در تربیت

15

جلسه 58

1396/09/29 اصول و روش‌های تربیتی اصل تدریج در تربیت

14

جلسه 57

1396/09/28 اصول و روش‌های تربیتی اصل تدریج در تربیت

13

جلسه 56

1396/09/22 اصول و روش‌های تربیتی اصل تدریج در تربیت

12

جلسه 55

1396/09/21 اصول و روش‌های تربیتی اصل تدریج در تربیت

11

جلسه 54

1396/09/14 اصول و روش‌های تربیتی اصل تدریج در تربیت

10

جلسه 53

1396/09/08 اصول و روش‌های تربیتی اصل تدریج در تربیت

9

جلسه 52

1396/09/07 اصول و روش‌های تربیتی اصل تدریج در تربیت

8

جلسه 51

1396/08/09 اصول و روش‌های تربیتی اصل تدریج در تربیت

7

جلسه 50

1396/08/03 اصول و روش‌های تربیتی اصل تأثیر در تربیت

6

جلسه 49

1396/08/02 اصول و روش‌های تربیتی اصل تأثیر در تربیت

5

جلسه 48

1396/07/26 اصول و روش‌های تربیتی اصل تأثیر در تربیت

4

جلسه 47

1396/07/25 اصول و روش‌های تربیتی اصل تأثیر در تربیت

3

جلسه 46

1396/07/19 اصول و روش‌های تربیتی اصل تأثیر در تربیت

2

جلسه 45

1396/07/18 اصول و روش‌های تربیتی اصل تأثیر در تربیت

1

جلسه 44

1396/07/12 اصول و روش‌های تربیتی اصل تأثیر در تربیت