درس خارج فقه تربیتی سال تحصیلی 96-95

 

درس خارج فقه تربیتی
سال تحصیلی 1396-1395

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 43

1396/02/20 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 42

1396/02/19 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 41

1396/02/13 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 40

1396/02/12 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 39

1396/02/06 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 38

1396/01/30 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 37

1396/01/29 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 36

1396/01/16 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 35

1396/01/15 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 34

1395/12/24 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 33

1395/12/18 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 32

1395/12/17 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 31

1395/12/04 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 30

1395/12/03 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 29

1395/11/27 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 28

1395/11/26 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 27

1395/11/20 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 26

1395/11/19 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 25

1395/11/13 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 24

1395/11/12 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 23

1395/11/06 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 22

1395/11/05 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 21

1395/10/29 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 20

1395/10/28 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 19

1395/10/22 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 18

1395/10/15 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 17

1395/10/14 رابطه فقه تربیتی و فقه اخلاق ---

جلسه 16

1395/10/08 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 15

1395/10/07 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 14

1395/10/01 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی (رفق و مدارا)

جلسه 13

1395/09/30 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی

جلسه 12

1395/09/24 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی

جلسه 11

1395/09/23 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی

جلسه 10

1395/09/017 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی

جلسه 9

1395/09/016 اصول و روش‌های تربیتی اصل قدرت و استطاعت مربی و متربی

جلسه 8

1395/08/019 اصول و روش‌های تربیتی مقدمات (تعریف اصل و روش)

جلسه 7

1395/08/018 اصول و روش‌های تربیتی مقدمات (الگوهای تربیت)

جلسه 6

1395/08/012 اصول و روش‌های تربیتی مقدمات (تعریف تربیت)

جلسه 5

1395/08/011 اصول و روش‌های تربیتی مقدمات (رابطه فقه و اخلاق)

جلسه 4

1395/08/05 اصول و روش‌های تربیتی مقدمات (رابطه فقه و اخلاق)

جلسه 3

1395/08/04 اصول و روش‌های تربیتی مقدمات (رابطه فقه و اخلاق)

جلسه 2

1395/07/28 اصول و روش‌های تربیتی مقدمات (فقه‌های نو)

جلسه1(جلسه اول بحث)

1395/07/27 اصول و روش‌های تربیتی مقدمات (فقه مضاف و فقه نو)

جلسه 145

1395/07/07 امر به معروف و نهی از منکر
جمع‌بندی مباحث

جلسه 144

1395/07/06 امر به معروف و نهی از منکر جمع‌بندی مباحث

جلسه 143

1395/06/31 امر به معروف و نهی از منکر جمع‌بندی مباحث

جلسه 142 (جلسه اول سال)

1395/06/24 امر به معروف و نهی از منکر جمع‌بندی مباحث