درس خارج فقه تربیتی سال تحصیلی 91-90

درس فقه تربیتی
سال تحصیلی 1390-1391

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

 عناوین فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 49

1391/03/10 تربیت اجتماعی اصلاح ذات‌البین ـ نکات

جلسه 48

1391/03/09 تربیت اجتماعی اصلاح ذات‌البین ـ ادله روایی

جلسه 47

1391/03/02 تربیت اجتماعی اصلاح ذات‌البین ـ ادله قرآنی

جلسه 46

1391/02/27 تربیت اجتماعی اصلاح ذات‌البین ـ ادله قرآنی

جلسه 45

1391/02/26 تربیت اجتماعی اصلاح ذات‌البین ـ ادله قرآنی

جلسه 44

1391/02/20 تربیت اجتماعی اصلاح ذات‌البین ـ ادله قرآنی

جلسه 43

1391/02/19 تربیت اجتماعی اصلاح ذات‌البین

جلسه 42

1391/02/13 تربیت اجتماعی بررسی ادله ـ قواعد عام

جلسه 41

1391/02/12 تربیت اجتماعی بررسی ادله ـ قواعد عام

جلسه 40

1391/01/30 تربیت اجتماعی بررسی ادله ـ قواعد عام

جلسه 39

1391/01/29 تربیت اجتماعی بررسی ادله ـ قواعد عام

جلسه 38

1391/01/23 تربیت اجتماعی بررسی ادله ـ قواعد عام

جلسه 37

1391/01/22 تربیت اجتماعی مفهوم تربیت  اجتماعی

جلسه 36

1391/01/16 تربیت اجتماعی مفهوم تربیت  اجتماعی

جلسه 35

1390/12/16 تربیت اجتماعی مفهوم تربیت  اجتماعی

جلسه 34

1390/12/10 تربیت اجتماعی ساحت تربیت اجتماعی ـ اخلاق و تربیت

جلسه 33

1390/12/09 تربیت اجتماعی ساحت تربیت اجتماعی ـ اخلاق و تربیت

جلسه 32

1390/12/03 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ فروعات وظایف تربیتی حکومت

جلسه31

1390/12/02 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ فروعات وظایف تربیتی حکومت

جلسه 30

1390/11/26 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ فروعات وظایف تربیتی حکومت

جلسه 29

1390/11/25 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ فروعات وظایف تربیتی حکومت

جلسه 28

1390/11/19 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ فروعات وظایف تربیتی حکومت

جلسه 27

1390/11/18 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ فروعات وظایف تربیتی حکومت

جلسه 26

1390/11/12 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ فروعات وظایف تربیتی حکومت

جلسه 25

1390/10/20 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ فروعات وظایف تربیتی حکومت

جلسه 24

1390/10/14 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ عناوین ادله عامه

جلسه 23

1390/10/13 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ ادله عامه ـ دلیل امر به معروف و نهی از منکر

جلسه 22

1390/10/07 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ ادله عامه ـ دلیل امر به معروف و نهی از منکر

جلسه 21

1390/10/06 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ ادله عامه ـ دلیل امر به معروف و نهی از منکر

جلسه 20

1390/09/29 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ ادله عامه ـ دلیل امر به معروف و نهی از منکر

جلسه 19

1390/09/23 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ ادله عامه ـ نقش هدایتی انبیاء

جلسه 18

1390/09/22 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ ادله عامه ـ نقش هدایتی انبیاء

جلسه 17

1390/09/01 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ روایات

جلسه 16

1390/08/18 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ روایات

جلسه 15

1390/08/17 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ روایات

جلسه 14

1390/08/11 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ روایات

جلسه 13

1390/08/10 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ روایات

جلسه 12

1390/08/04 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ عهد نامه مالک اشتر

جلسه 11

1390/08/03 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ عهد نامه مالک اشتر

جلسه 10

1390/07/27 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ عهد نامه مالک اشتر

جلسه 9

1390/07/26 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ عهد نامه مالک اشتر

جلسه 8

1390/07/20 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ عهد نامه مالک اشتر

جلسه 7

1390/07/19 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ عهد نامه مالک اشتر

جلسه 6

1390/07/13 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ عهد نامه مالک اشتر

جلسه 5

1390/07/12 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ عهد نامه مالک اشتر

جلسه 4

1390/07/06 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ عهد نامه مالک اشتر

جلسه 3

1390/07/05 وظایف تربیتی حکومت وظایف تربیتی انبیاء و حاکمان معصوم ـ عهد نامه مالک اشتر

جلسه 2

1390/06/29 وظایف تربیتی حکومت عوامل تأثیرگذار بر نوع وظایف تربیتی حکومت ـ نهادهای تربیتی    

جلسه 1

1390/06/28 وظایف تربیتی حکومت دامنۀ ورود حکومت در امور تربیتی