درس خارج فقه تربیتی سال تحصیلی 90-89

درس فقه تربیتی
سال تحصیلی 1390-1389

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

  عناوین فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 34

1389/12/24 تربیت خانوادگی تنبیه

جلسه 33

1389/12/18 تربیت خانوادگی تنبیه

جلسه 32

1389/12/17 تربیت خانوادگی افراط در محبت

جلسه31

1389/12/12 تربیت خانوادگی بازی

جلسه 30

1389/12/10 تربیت خانوادگی بازی

جلسه 29

1389/12/04 تربیت خانوادگی بازی

جلسه 28

1389/12/03 تربیت خانوادگی بازی

جلسه 27

1389/11/27 تربیت خانوادگی تعلیم اجباری

جلسه 26

1389/11/26 تربیت خانوادگی اصول تربیت خانواده

جلسه 25

1389/10/28 تربیت خانوادگی اصول تربیت خانواده

جلسه 24

1389/10/21 تربیت خانوادگی اصل رعایت توان و ظرفیت

جلسه 23

1389/10/15 تربیت خانوادگی تربیت دینی

جلسه 22

1389/10/14 تربیت خانوادگی تربیت دینی

جلسه 21

1389/10/08 تربیت خانوادگی تربیت دینی

جلسه 20

1389/10/07 تربیت خانوادگی نماز خواندن برای فرزند

جلسه 19

1389/10/01 تربیت خانوادگی روش دعا

جلسه 18

1389/09/30 تربیت خانوادگی روش دعا

جلسه 17

1389/09/09 تربیت خانوادگی روش دعا

جلسه 16

1389/09/03 تربیت خانوادگی روش دعا

جلسه 15

1389/09/02 تربیت خانوادگی روش رفق و مدار

جلسه 14

1389/08/25 تربیت خانوادگی روش رفق و مدار

جلسه 13

1389/08/19 تربیت خانوادگی جایگاه فرزندان در قرآن

جلسه 12

1389/08/18 تربیت خانوادگی جایگاه فرزندان در قرآن

جلسه 11

1389/08/12 تربیت خانوادگی جایگاه فرزندان در قرآن

جلسه 10

1389/08/11 تربیت خانوادگی جایگاه فرزندان در قرآن

جلسه 9

1389/08/05 تربیت خانوادگی جایگاه فرزندان در قرآن

جلسه 8

1389/08/04 تربیت خانوادگی جایگاه فرزندان در قرآن

جلسه 7

1389/07/28 تربیت خانوادگی جایگاه فرزندان در قرآن

جلسه 6

1389/07/21 تربیت خانوادگی جایگاه فرزندان در قرآن

جلسه 5

1389/07/20 تربیت خانوادگی تربیت خانوادگی از نگاه قرآن

جلسه 4

1389/07/14 تربیت خانوادگی ترجیح بین فرزندان

جلسه 3

1389/07/13 تربیت خانوادگی ترجیح بین فرزندان

جلسه 2

1389/07/07 تربیت خانوادگی ترجیح بین فرزندان

جلسه 1

1389/07/06 تربیت خانوادگی ترجیح بین فرزندان