درس خارج فقه تربیتی سال تحصیلی 89-88

درس فقه تربیتی
سال تحصیلی 1389-1388

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عناوین فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 45

1389/03/11 تربیت خانوادگی تربیت اخلاقی ـ تربیت اقتصادی و شغلی ـ تربیت اجتماعی

جلسه 44

1389/03/05 تربیت خانوادگی تربیت جنسی

جلسه 43

1389/03/04 تربیت خانوادگی تربیت جنسی

جلسه 42

1389/02/29 تربیت خانوادگی تربیت جنسی

جلسه 41

1389/02/28 تربیت خانوادگی تربیت جنسی

جلسه 40

1389/02/22 تربیت خانوادگی تربیت جنسی

جلسه 39

1389/02/21 تربیت خانوادگی تربیت جنسی

جلسه 38

1389/02/15 تربیت خانوادگی تربیت جنسی

جلسه 37

1389/02/14 تربیت خانوادگی تربیت جنسی

جلسه 36

1389/02/07 تربیت خانوادگی تربیت عاطفی

جلسه 35

1389/02/01 تربیت خانوادگی تربیت عاطفی

جلسه 34

1389/01/31 تربیت خانوادگی تربیت اخلاقی ـ تربیت جنسی ـ تربیت اقتصادی ؛ اجتماعی و سیاسی

جلسه 33

1389/01/25 تربیت خانوادگی تربیت عاطفی

جلسه 32

1389/01/24 تربیت خانوادگی تربیت عاطفی

جلسه31

1389/01/18 تربیت خانوادگی تربیت عاطفی

جلسه 30

1389/01/17 تربیت خانوادگی تربیت عاطفی

جلسه 29

1388/12/25 تربیت خانوادگی تربیت عاطفی

جلسه 28

1388/12/19 تربیت خانوادگی آموزش امور عبادی به فرزند

جلسه 27

1388/12/18 تربیت خانوادگی تربیت عبادی نماز

جلسه 26

1388/12/12 تربیت خانوادگی تربیت عبادی نماز

جلسه 25

1388/12/11 تربیت خانوادگی تربیت عبادی نماز

جلسه 24

1388/12/05 تربیت خانوادگی تربیت عبادی ـ ادله وجوب تربیت عبادی

جلسه 23

1388/11/06 تربیت خانوادگی تربیت عبادی ـ ادله وجوب تربیت عبادی

جلسه 22

1388/10/30 تربیت خانوادگی تربیت عبادی ـ ادله وجوب تربیت عبادی

جلسه 21

1388/10/29 تربیت خانوادگی تربیت اعتقادی ـ ادله وجوب تربیت اعتقادی

جلسه 20

1388/10/23 تربیت خانوادگی تربیت اعتقادی ـ ادله وجوب تربیت اعتقادی

جلسه 19

1388/10/22 تربیت خانوادگی تربیت اعتقادی

جلسه 18

1388/10/16 تربیت خانوادگی تربیت اعتقادی

جلسه 17

1388/09/18 تربیت خانوادگی حقوق فرزند بر والدین  ـ ادله حفظ نسب

جلسه 16

1388/09/17 تربیت خانوادگی حفظ نسب

جلسه 15

1388/09/11 تربیت خانوادگی ولایت پدر ـ عدم ولایت سایرین ـ ولایت فقیه

جلسه 14

1388/09/10 تربیت خانوادگی ولایت پدر ـ ادله ولایت عامه پدر

جلسه 13

1388/09/02 تربیت خانوادگی(ولایت پدر) ولایت پدر

جلسه 12

1388/08/26 تربیت خانوادگی انفاق

جلسه 11

1388/08/20 تربیت خانوادگی انفاق

جلسه 10

1388/08/19 تربیت خانوادگی انفاق ـ قتل ولد

جلسه 9

1388/08/13 تربیت خانوادگی حضانت

جلسه 8

1388/08/12 تربیت خانوادگی حضانت

جلسه 7

1388/08/06 تربیت خانوادگی حضانت ـ تأدیب

جلسه 6

1388/08/05 تربیت خانوادگی حضانت

جلسه 5

1388/07/29 تربیت خانوادگی حضانت

جلسه 4

1388/07/28 تربیت خانوادگی حضانت

جلسه 3

1388/07/21 تربیت خانوادگی تربیت خانوادگی(حضانت)

جلسه 2

1388/07/15 تربیت خانوادگی احکام رضاع

جلسه 1

1388/07/14 تربیت خانوادگی تربیت جسمی و مادی فرزند ـ رضاع