درس خارج فقه تربیتی سال تحصیلی 86-85

درس فقه تربیتی
سال تحصیلی 1385-1386

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 27

1386/03/07

تعلیم و تعلم

وظایف آموزشی والدین

جلسه 26

1386/03/06

تعلیم و تعلم

اشخاص و نهادهای مسئول در باب تعلیم ـ عالمان ـ والدین ـ حکومت

جلسه 25

1386/02/31

تعلیم و تعلم

اخذ اجرت در تعلیم ـ مخالطه با سلطان جائر

جلسه 24

1386/02/30

تعلیم و تعلم

مالاینبغی های معلم ـ حب دنیا ـ اتخاذ به علم دین

جلسه 23

1386/02/24

تعلیم و تعلم

مالاینبغی های معلم ـ عجب ـ ادعای علم

جلسه 22

1386/02/23

تعلیم و تعلم

عوامل مؤثر در افزایش و کاهش ثواب و عقاب

جلسه 21

1386/02/17

تعلیم و تعلم

حرمت مؤکد گناه برای عالم ـ ملاکهای تفاوت مراتب گناهان

جلسه 20

1386/02/16

تعلیم و تعلم

وظایف عالم و معلم ـ نقش اجتماعلی و سیاسی عالم

جلسه 19

1386/02/09

تعلیم و تعلم

وظایف عالم و معلم

جلسه 18

1386/01/27

تعلیم و تعلم

وظایف عالم و معلم

جلسه 17

1386/01/26

تعلیم و تعلم

وظایف عالم و معلم

جلسه 16

1385/12/13

تعلیم و تعلم

آداب معلم در تدریس

جلسه 15

1385/12/06

تعلیم و تعلم

اقسام آداب از منظر تعلیم و تربیت

جلسه 14

1385/12/05

تعلیم و تعلم

آداب معلم در تدریس

جلسه 13

1385/11/01

تعلیم و تعلم

آداب معلم در تدریس ـ حفظ ظاهر ـ دعا هنگام تدریس

جلسه 12

1385/10/28

تعلیم و تعلم

آداب معلم با شاگرد ـ آداب معلم در تدریس

جلسه 11

1385/10/23

تعلیم و تعلم

آداب معلم با شاگرد ـ آداب معلم در تدریس ـ لحاظ وضع ظاهری ـ دعا و توجه به خدا

جلسه 10

1385/10/17

تعلیم و تعلم

آداب معلم با شاگرد ـ تربیت متعلم ـ ترغیب به تعلم

جلسه 9

1385/10/03

تعلیم و تعلم

رحمت در علم ـ روایات رحمت ـ توقف عند الجهل

جلسه 8

1385/09/26

تعلیم و تعلم

تعظیم علم ـ مساوات و مواسات در علم

جلسه 7

1385/09/12

تعلیم و تعلم

رفق و مدارا در علم ـ روایات مدارا ـ حلم  در علم  ـ روایات حلم

جلسه 6

1385/09/11

تعلیم و تعلم

تواضع در علم ـ  روایات تواضع

جلسه 5

1385/08/28

تعلیم و تعلم

آکد بودن آداب برای عالم و معلم

جلسه 4

1385/08/21

تعلیم و تعلم

تزاحم در تعلیم و تعلم

جلسه 3

1385/08/17

تعلیم و تعلم

مصادیق عاملین به علم ـ نسبت عمل به علم با تکلیف

جلسه 2

1385/08/16

تعلیم و تعلم

عمل به علم ـ مقصود از عمل ـ مصادیق عاملین به علم

جلسه 1

1385/08/10

تعلیم و تعلم

وظایف مقارن تعلیم ـ واجب توسلی و تعبدی ـ فرق ادب عالم و معلم