درس خارج فقه تربیتی سال تحصیلی 85-84

درس فقه تربیتی
سال تحصیلی 1385-1384

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 28

1385/03/03

تعلیم و تعلم

تعلیم علوم محرم

جلسه 27

1385/02/31

تعلیم و تعلم

تعلیم علوم محرم

جلسه 26

1385/02/27

تعلیم و تعلم

تعلیم علوم محرم

جلسه 25

1385/02/25

تعلیم و تعلم

تعلیم علوم محرم

جلسه 24

1385/02/24

تعلیم و تعلم

تعلیم علوم محرم

جلسه 23

1385/02/21

تعلیم و تعلم

تعلیم علوم محرم

جلسه 22

1385/02/20

تعلیم و تعلم

تعلیم علوم محرم

جلسه 21

1385/02/17

تعلیم و تعلم

تعلیم علوم محرم

جلسه 20

1385/02/13

تعلیم و تعلم

تعلیم علوم محرم

جلسه 19

1385/02/10

تعلیم و تعلم

ارشاد جاهل

جلسه 18

1385/02/06

تعلیم و تعلم

تعلیم احکام

جلسه 17

1385/02/03

تعلیم و تعلم

تعلیم علوم راجح

جلسه 16

1385/01/29

تعلیم و تعلم

تعلیم علوم راجح ---     ---

 

---

جلسه 15

1385/01/21

تعلیم و تعلم

تعلیم علوم راجح

 

---

جلسه 14

1385/01/20

تعلیم و تعلم

تعلیم علوم راجح

---

جلسه 13

1385/01/16

تعلیم و تعلم

تعلیم علوم راجح ---     ---

---

جلسه 12

1384/12/21

تعلیم و تعلم

تعلیم قرآن

جلسه 11

1384/12/17

تعلیم و تعلم

تعلیم قرآن

 

جلسه 10

1384/12/14

تعلیم و تعلم

تعلیم قرآن

جلسه 9

1384/12/10

تعلیم و تعلم

تعلیم قرآن

جلسه 8

1384/10/05

تعلیم و تعلم

تعلیم قرآن

جلسه 7

1384/09/30

تعلیم و تعلم

تعلیم قرآن

جلسه 6

1384/09/28

تعلیم و تعلم

تعلیم قرآن

جلسه 5

1384/09/23

تعلیم و تعلم

تعلیم قرآن

جلسه 4

1384/09/21

تعلیم و تعلم

تعلیم قرآن

جلسه 3

1384/09/16

تعلیم و تعلم

تعلیم قرآن

جلسه 2

1384/09/14

تعلیم و تعلم

تعلیم قرآن

جلسه 1

1384/09/09

تعلیم و تعلم

تعلیم قرآن