درس خارج فقه تربیتی سال تحصیلی 79-78

درس فقه تربیتی
سال تحصیلی 1378-1379

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

عنوان فرعی

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 48

1379/02/20

تعلیم و تعلم

--- ---      ---

جلسه 47

1379/02/13

تعلیم و تعلم

تشکر از معلم ـ ادله شکر معلم

جلسه 46

1379/02/12

تعلیم و تعلم

تشکر از معلم

جلسه 45

1379/01/00

تعلیم و تعلم

--- ---      ---

جلسه 44

1379/01/00

تعلیم و تعلم

قواعد انتساب آداب به شرع

جلسه 43

1379/01/00

تعلیم و تعلم

ادب سخن گفتن با معلم ـ احترام معلم

جلسه 42

1379/01/00

تعلیم و تعلم

--- ---      ---

جلسه 41

1379/01/00

تعلیم و تعلم

--- ---      ---

جلسه 40

1379/01/00

تعلیم و تعلم

--- ---      ---

جلسه 39

1379/01/10

تعلیم و تعلم

تفکیک زبان دینی

جلسه 38

1378/12/23

تعلیم و تعلم

تواضع در علم

جلسه 37

1378/12/19

تعلیم و تعلم

---

جلسه 36

1378/12/16

تعلیم و تعلم

--- ---      ---

جلسه 35

1378/12/10

تعلیم و تعلم

اقوال در عبدالله بن احمد

جلسه 34

1378/12/09

تعلیم و تعلم

--- ---      ---

جلسه 33

1378/12/04

تعلیم و تعلم

--- ---      ---

جلسه 32

1378/12/03

تعلیم و تعلم

--- ---      ---

جلسه31

1378/12/02

تعلیم و تعلم

--- ---      ---

جلسه 30

1378/11/26

تعلیم و تعلم

 

--- ---      ---

جلسه 29

1378/11/25

تعلیم و تعلم

--- ---      ---

جلسه 28

1378/11/20

تعلیم و تعلم

--- ---      ---

جلسه 27

1378/11/18

تعلیم و تعلم

--- ---      ---

جلسه 26

1378/11/11

تعلیم و تعلم

--- ---      ---

جلسه 25

1378/11/06

تعلیم و تعلم

ادب و اخلاق ـ تفاوت تعلیم و تربیت

جلسه 24

1378/11/04

تعلیم و تعلم

ادب و سنت

جلسه 23

1378/10/29

تعلیم و تعلم

--- ---      ---

جلسه 22

1378/10/28

تعلیم و تعلم

--- ---      ---

جلسه 21

1378/10/27

تعلیم و تعلم

--- ---      ---

---      ---

جلسه 20

1378/09/09

تعلیم و تعلم

رعایت قاعده الاهم فالاهم

جلسه 19

1378/09/08

تعلیم و تعلم

رعایت قاعده الاهم فالاهم ---      ---

جلسه 18

1378/09/02

تعلیم و تعلم

رعایت قاعده الاهم فالاهم

جلسه 17

1378/09/01

تعلیم و تعلم

تحصیل در جوانی ـ صبر در تحصیل علم ـ رعایت ترتیب در تحصیل

جلسه 16

1378/08/19

تعلیم و تعلم

تحصیل در جوانی

جلسه 15

1378/08/18

تعلیم و تعلم

تحصیل در جوانی

جلسه 14

1378/08/17

تعلیم و تعلم

تحصیل در جوانی

جلسه 13

1378/08/11

تعلیم و تعلم

تفرغ در تحصیل

جلسه 12

1378/08/10

تعلیم و تعلم

آداب معلم ـ تفرغ در تحصیل

جلسه 11

1378/08/05

تعلیم و تعلم

آداب تعلم

جلسه 10

1378/08/04

تعلیم و تعلم

جایگاه معلم

جلسه 9

1378/07/27

تعلیم و تعلم

انواع سیره

جلسه 8

1378/07/26

تعلیم و تعلم

رابطه معلم با متعلم

جلسه 7

--- --- --- ---      ---

---

جلسه 6

1378/07/20

تعلیم و تعلم

آداب تعلم ---      ---

جلسه 5

1378/07/19

تعلیم و تعلم

عناوین شرعی در مورد عالم

جلسه 4

1378/07/13

تعلیم و تعلم

آداب تعلم

جلسه 3

1378/07/07

تعلیم و تعلم

آداب تعلم ـ اصالت مولویت ـ قلمرو دین ـ انتظار بشر از دین

جلسه 2

1378/07/06

تعلیم و تعلم

آداب تعلم ---      ---

جلسه 1

1378/07/05

تعلیم و تعلم

آداب تعلم