درس خارج فقه اقتصاد سال تحصیلی 90-89

درس خارج فقه اقتصاد

سال تحصیلی 1390-1389

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

جلسه 71

1389/12/24 غیبت (وجوب رد غیبت)

جلسه 70

1389/12/23 غیبت (وجوب رد غیبت)

جلسه 69

1389/12/22 غیبت (وجوب رد غیبت)

جلسه 68

1389/12/18 غیبت (وجوب رد غیبت)

جلسه 67

1389/12/17 غیبت (وجوب رد غیبت)

جلسه 66

1389/12/16 غیبت (استماع غیبت)

جلسه 65

1389/12/15 غیبت (استماع غیبت)

جلسه 64

1389/12/11 غیبت (استماع غیبت)

جلسه 63

1389/12/10 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 62

1389/12/09 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 61

1389/12/08 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 60

1389/12/04 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 59

1389/12/03 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 58

1389/12/01 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 57

1389/11/27 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 56

1389/11/26 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 55

1389/10/28 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 54

1389/10/27 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 53

1389/10/26 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 52

1389/10/22 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 51

--- --- ---

---

جلسه 50

1389/10/20 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 49

1389/10/19 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 48

1389/10/18 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 47

1389/10/15 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 46

1389/10/14 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 45

1389/10/13 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 44

1389/10/12 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 43

1389/10/08 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 42

1389/10/07 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 41

1389/10/06 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 40

1389/10/05 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 39

1389/10/04 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 38

1389/10/01 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 37

1389/09/30 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 36

1389/09/09 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 35

1389/09/08 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 34

1389/09/07 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 33

1389/09/03 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 32

1389/09/02 غیبت (مستثنیات غیبت)

جلسه 31

1389/09/01 غیبت (تکرر غیبت)

جلسه 30

1389/08/30 غیبت (شرط معلومیت مخاطب)

جلسه 29

1389/08/29 غیبت (شرط معلومیت مخاطب)

جلسه 28

1389/08/25 غیبت (دائره سوء و عیب)

جلسه 27

1389/08/24 غیبت (شرط وجود سامع)

جلسه 26

1389/08/22 غیبت (شرط وجود سامع)

جلسه 25

1389/08/19 غیبت (صبی و مجنون)

جلسه 24

1389/08/18 غیبت (صبی و مجنون)

جلسه 23

1389/08/17 غیبت (شرط ایمان)

جلسه 22

1389/08/12 غیبت (شرط ایمان)

جلسه 21

1389/08/11 غیبت (شرط ایمان)

جلسه 20

1389/08/10 غیبت (شرط ایمان)

جلسه 19

1389/08/09 غیبت (قصد تنقیص)

جلسه 18

1389/08/05 غیبت (قصد تنقیص)

جلسه 17

1389/08/04 غیبت (قصد تنقیص)

جلسه 16

1389/08/03 غیبت (کراهت)

جلسه 15

1389/08/02 غیبت (مفهوم شناسی)

جلسه 14

1389/08/01 غیبت (مفهوم شناسی)

جلسه 13

1389/07/28 غیبت (مفهوم شناسی)

جلسه 12

1389/07/26 غیبت (مفهوم شناسی)

جلسه 11

1389/07/25 غیبت (مفهوم شناسی)

جلسه 10

1389/07/21 غیبت (مفهوم شناسی)

جلسه 9

1389/07/20 غیبت (مفهوم شناسی)

جلسه 8

1389/07/19 غیبت (مفهوم شناسی)

جلسه 7

1389/07/18 غیبت (مفهوم شناسی)

جلسه 6

1389/07/14 غیبت (مفهوم شناسی)

جلسه 5

1389/07/13 غیبت (مفهوم شناسی)

جلسه 4

1389/07/11 غیبت (کبیره یا صغیره بودن)

جلسه 3

1389/07/07 غیبت (روایات)

جلسه 2

1389/07/06 غیبت (روایات)

جلسه 1 

1389/07/05 غیبت (روایات)