خطبه های نماز جمعه میبد سال 1368

خطبه های نماز جمعه میبد

سال 1368

 

شماره ثبت

تاریخ

عناوین

فایل متنی

 فایل صوتی

4259

1368/01/11 انقلاب اسلامی ـ سلمان رشدی ـ آیت الله منتظری ـ امام خمینی (ره)

4232

1368/01/04

تربیت ـ شخصیت ـ محاسبه نفس ـ امام خمینی (ره) ـ تهاجم فرهنگی ـ روحانیت ـ سلمان رشدی