خطبه‌های نماز جمعه میبد سال 1400

خطبه‌های نماز جمعه میبد

سال 1400

 

ردیف

تاریخ

فایل متنی

 فایل صوتی

8 1400/12/27
7 1400/11/22
6 1400/10/24
5 1400/09/12
4 1400/07/16
3 1400/06/26
2 1400/05/29
1 1400/05/01