درس خارج فقه روابط اجتماعی سال تحصیلی 1401-1400

درس خارج فقه روابط اجتماعی

سال تحصیلی1401-1400

 

ردیف

شماره جلسه

تاریخ

موضوع جلسه

فایل متنی

 فایل صوتی

46 جلسه 157 1401/03/24 ایذاء
45 جلسه 156 1401/03/24 ایذاء
44 جلسه 155 1401/03/03 ایذاء
43 جلسه 154 1401/03/03 ایذاء
42 جلسه 153 1401/02/27 ایذاء
41 جلسه 152 1401/02/27 ایذاء
40 جلسه 151 1401/02/20 اکرام و تحقیر
39 جلسه 150 1401/02/20 اکرام و تحقیر
38 جلسه 149 1400/12/03 اکرام و تحقیر
37 جلسه 148 1400/12/03 اکرام و تحقیر
36 جلسه 147 1400/11/19 اکرام و تحقیر
35 جلسه 146 1400/11/19 اکرام و تحقیر
34 جلسه 145 1400/11/05 اکرام و تحقیر
33 جلسه 144 1400/11/05 اکرام و تحقیر
32 جلسه 143 1400/10/28 اکرام و تحقیر
31 جلسه 142 1400/10/28 اکرام و تحقیر
30 جلسه 141 1400/10/21 اکرام و تحقیر
29 جلسه 140 1400/10/21 اکرام و تحقیر
28 جلسه 139 1400/10/14 اکرام و تحقیر
27 جلسه 138 1400/10/14 اکرام و تحقیر
26 جلسه 137 1400/10/07 اکرام و تحقیر
25 جلسه 136 1400/10/07 اکرام و تحقیر
24 جلسه 135 1400/09/23 اکرام و تحقیر
23 جلسه 134 1400/09/23 اکرام و تحقیر
22 جلسه 133 1400/09/16 اکرام و تحقیر
21 جلسه 132 1400/09/16 اکرام و تحقیر
20 جلسه 131 1400/09/09 اکرام و تحقیر
19 جلسه 130 1400/09/09 اکرام و تحقیر
18 جلسه 129 1400/09/02 اکرام و تحقیر
17 جلسه 128 1400/09/02 اکرام و تحقیر
16 جلسه 127 1400/08/25 اکرام و تحقیر
15 جلسه 126 1400/08/25 اکرام و تحقیر
14 جلسه 125 1400/08/18 اکرام و تحقیر
13 جلسه 124 1400/08/18 اکرام و تحقیر
12 جلسه 123 1400/08/11 اکرام و تحقیر
11 جلسه 122 1400/08/11 اکرام و تحقیر
10 جلسه 121 1400/08/04 اکرام و تحقیر
9 جلسه 120 1400/08/04 اکرام و تحقیر
8 جلسه 119 1400/07/27 اکرام و تحقیر
7 جلسه 118 1400/07/27 اکرام و تحقیر
6 جلسه 117 1400/07/20 اکرام و تحقیر
5 جلسه 116 1400/07/20 اکرام و تحقیر
4 جلسه 115 1400/07/06 اکرام و تحقیر
3 جلسه 114 1400/07/06 اکرام و تحقیر
2 جلسه 113 1400/06/30 اکرام و تحقیر
1 جلسه 112 1400/06/30 اکرام و تحقیر